Adwokatura Polska

Odszkodowania

Odszkodowania

W życiu codziennym często zdarzają się sytuacje, w których nasze prawnie chronione dobra i interesy zostają naruszone (chociażby zdrowie, życie, czy też mienie). Takie naruszenia mogą pociągać za sobą powstanie uszczerbku (szkody) na tych dobrach. W takiej sytuacji, należy rozważyć czy możemy skutecznie ubiegać się o świadczenie, które pozwoli nam na naprawienie tej szkody? Bądź też z drugiej strony, czy możemy skutecznie bronić się przed takimi dochodzeniem roszczeń innych podmiotów?
Szkody mogą powstać zarówno na osobie, jak i na majątku każdego z nas.

 

Pierwsza kategoria odszkodowań jest związana z uszczerbkiem powstałym na zdrowiu czy życiu wskutek, np. wypadku komunikacyjnego (niezależnie czy jesteśmy kierowcą, czy tez pasażerem), pogryzienia przez zwierzęta, pobicia, czy też upadku na oblodzonym chodniku. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody może obejmować koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, koszty przygotowania do innego zawodu. W sytuacji, gdy doszło do całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, można dochodzić przyznania odpowiedniej renty. Możliwe jest też ubieganie się o świadczenia dla najbliższych członków rodziny, którzy w wypadku komunikacyjnym utracili swoich bliskich.

 
Drugą kategorię stanowią odszkodowania związane ze szkodami powstałymi na majątku poszkodowanego. Wszelkie uszkodzenia wynikające z pożaru czy powodzi, a także naruszenia konkretnego prawa majątkowego mogą zostać objęte obowiązkiem naprawienia powstałej szkody. Takie roszczenia mogą nawet przysługiwać w sytuacji, gdy poszkodowany na skutek zachowania drugiej strony utracił możliwość uzyskania oczekiwanych korzyści. Praktyka w tej dziedzinie dowodzi, że poszkodowani często spotykają się z bezpodstawnymi odmowami wypłacenia odszkodowań, zaniżaniem odszkodowań lub nawet obarczaniem winą za szkodę samego poszkodowanego.

 
Dochodzenie roszczenia w postaci odpowiednio wysokiego odszkodowania – czy to ze względu na szkody na osobie, czy też na majątku poszkodowanego, wymaga odpowiedniego doświadczenia, wiedzy prawnej oraz umiejętności indywidualnego podejścia do prowadzonych spraw. To wszystko oferujemy Państwu we współpracy z naszą Kancelarią.

 

Odszkodowania w UK

Nasza Kancelaria oferuje również pomoc w dochodzeniu należnych roszczeń w postaci odszkodowań na terenie Wielkiej Brytanii. Dzięki biegłej znajomości języka angielskiego, posiadanemu doświadczeniu w reprezentowaniu Klientów przed brytyjskimi organami oraz współpracy z prawnikami prowadzącymi działalność w Wielkiej Brytanii jesteśmy w stanie zagwarantować rzetelną i efektywną pomoc prawną.

Jak wygląda współpraca

Uzgodnienie warunków współpracy i podpisanie umowy

Ustalenie warunków współpracy na wstępie i podpisanie umowy pozwalają uniknąć wszelkich nieporozumień w przyszłości.

Praca nad sprawą

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, podejmujemy wszelkie działania, które zostały nam zlecone przez Klienta.

Zabezpieczenie interesów Klienta

Udzielamy wskazówek i zaleceń co do tego, jak uniknąć problemów w przyszłości, a także oferujemy możliwość szybkiego wznowienia współpracy w razie zaistnienia takiej potrzeby

Wiedza i kompetencje

  • logo_uw
  • adwokatura_polska_white
  • logo_uj
  • logo_blc