Masowo wysyłane wezwania do zapłaty przez mBank

Masowo wysyłane wezwania do zapłaty przez mBank

W ciągu ostatniego miesiąca wielu frankowiczów otrzymało od mBank wezwania do zapłaty. Bank wysyła owe pisma za pośrednictwem poczty głównie do kredytobiorców, wobec których zapadły już prawomocne wyroki ustalające nieważność umów kredytowych oraz do tych, którzy aktualnie pozostają w sporze sądowym z bankiem i kwestionując ważność umowy frankowej zaprzestali spłaty rat kredytu i którym bank na tej podstawie wypowiedział umowę.

W piśmie kierowanym do kredytobiorców bank przedstawia dwa, sprzeczne ze sobą stanowiska. mBank domaga się od kredytobiorców zwrotu kapitału wypłaconego kredytu oraz zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału powołując się na nieważność umowy. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału bank przyjął publikowane przez NBP oprocentowanie kredytów mieszkaniowych w złotych zabezpieczonych hipoteką. Z drugiej strony natomiast mBank informuje o zamiarze złożenia przeciwko kredytobiorcom pozwu o ustalenie jej ważności. Taka treść pisma banku wskazuje, że oświadczenie banku jest pozorne, a więc nie wywołuje skutków prawnych, a przez to roszczenie banku nie staje się wymagalne.

Stanowisko banku jest o tyle zaskakujące, że wezwania zostały skierowane również do frankowiczów, którzy aktualnie oczekują rozstrzygnięcia w przedmiocie ważności umowy kredytowej. Ponadto wezwania do zapłaty bank wysłał także do kredytobiorców posiadających już wyroki przesądzające o odfrankowieniu umowy, co jeszcze bardziej dziwi, ponieważ w takim wypadku umowa została uznana przez sąd jako ważna, jednak obowiązuje strony z pominięciem klauzul niedozwolonych jako tzw. kredyty złotówkowe oprocentowane stawką LIBOR.

Jaki jest cel działań banku?

mBank najprawdopodobniej wysłał przedmiotowe wezwania w jednym celu – zastraszeniu kredytobiorców. Bank chce wywołać u frankowiczów strach przed postawieniem w stan natychmiastowej wymagalności pozostałej do spłaty kwoty wypłaconego kredytobiorcom kredytu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Działania mBanku całkowicie pomijają, że jego roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału jest bezpodstawne, tak samo jak samodzielne określanie przez niego jego wysokości, bez uzgodnień z drugą stroną.

Wezwania do zapłaty najprawdopodobniej mają również na celu postawienie w stan wymagalności roszczenia o zwrot kwoty wypłaconego kredytu po to, aby bank na dalszych etapach mógł naliczać odsetki od ww. kwoty, pozorność oświadczenia złożonego przez bank wyklucza jednak zasadność takiego działania.

Odpowiedź na wezwanie do zapłaty

Jeżeli kredytobiorca otrzymał wezwanie do zapłaty od banku o opisanej treści powinien przesłać do banku odpowiedź, w której zawarty zostanie wniosek o przedstawienie przez bank jednoznacznego stanowiska czy wezwanie ma charakter pozorny czy rzeczywisty w związku z tym, iż bank w wezwaniu do zapłaty nie potwierdza nieważności umowy. Ponadto w odpowiedzi warto wezwać bank do wykreślenia danych kredytobiorcy z Biura Informacji Kredytowej w zakresie odnoszącym się do umowy kredytu i wydania przez bank zgody na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej wierzytelność banku powstałej na podstawie nieważnej umowy kredytu. Ponadto należy wezwać mBank do złożenia przed sądem rozpoznającym sprawę z powództwa kredytobiorcy przeciwko bankowi oświadczenia o uznaniu przez niego powództwa oraz wskazaniu, że umowa jest nieważna w całości, a także wezwać bank do zapłaty wszystkich nienależnie pobranych przez niego środków w związku z nieważną umową. W odpowiedzi warto również podkreślić brak podstaw prawnych domagania się przez bank wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.

Stanowisko UOKiK oraz RF

Sprawą wezwań do zapłaty wysyłanych przez mBank zainteresował się już zarówno Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Rzecznik Finansowy. Według obu instytucji pobieranie przez bank opłat za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy kredytowej nie ma podstaw zarówno na gruncie prawa polskiego jak i unijnego. Unieważnienie umowy, które jest konsekwencją stosowania przez przedsiębiorcę, bank niedozwolonych postanowień umownych nie może prowadzić do obciążania kredytobiorców opłatami za wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu. To przedsiębiorca ponosi konsekwencje stosowania przez niego klauzul niedozwolonych, co wynika z orzecznictwa TSUE. Zdaniem Prezesa UOKiK banki, jako instytucje zaufania publicznego mają obowiązek przestrzegać przepisy prawa oraz wykazywać się najwyższą starannością o dobro swoich klientów. Prezes UOKiK stanowczo sprzeciwia się takim agresywnym działaniom wymierzonym w kredytobiorców i w związku z tym zwrócił się do mBank o wyjaśnienia, nie wykluczając wszczęcia przeciwko bankowi postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i skorzystania z możliwości zastosowania sankcji finansowej wobec osób zarządzających.

Podsumowując wezwania do zapłaty wystosowane przez mBank nie powinny wywoływać wśród kredytobiorców niepokoju, mimo iż najprawdopodobniej właśnie taki był cel banku. Wezwanie na ten moment nie skutkuje postawieniem w stan wymagalności pozostałej do spłaty kwoty wypłaconego frankowiczom kredytu oraz obowiązkiem zapłaty na rzecz banku kwot tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Pobieranie takich opłat nie znajduje oparcia w jakichkolwiek przepisach prawa. Warto jednak o fakcie otrzymania takiego wezwania poinformować swojego pełnomocnika, aby mógł przygotować odpowiednią odpowiedź.

Masowo wysyłane wezwania do zapłaty przez mBank

Karolina Kwiatkowska

adwokat | partner

W Kancelarii odpowiada za praktykę postępowań sądowych, głównie spraw frankowych oraz spraw WIBOR. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, w tym w szczególności w prowadzeniu postępowań sądowych przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów kredytów, w tym kredytów powiązanych z kursem waluty obcej oraz kredytów złotówkowych opartych na zmiennym oprocentowaniu WIBOR. Reprezentuje Klientów w cywilnych postępowaniach […]

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe