ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PRZEDSTAWIENIE NIEPRAWDZIWYCH DANYCH DOT. SPÓŁDZIELNI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PRZEDSTAWIENIE NIEPRAWDZIWYCH DANYCH DOT. SPÓŁDZIELNI

Prawo spółdzielcze nakłada na członka organu spółdzielni odpowiedzialność karną za ogłoszenie lub przedstawienie nieprawdziwych danych organom spółdzielni, władzom państwowym, członkom spółdzielni lub lustratorowi. Zgodnie z art. 267d Prawa spółdzielczego kto, będąc członkiem organu spółdzielni albo likwidatorem, ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je...

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Dla młodych wspólnot mieszkaniowych kwestia przebiegu granic nieruchomości wspólnej i jej rozgraniczenie z sąsiednimi nieruchomościami nie stanowi przedmiotu kontrowersji. Granice te zwykle były wytaczane w trakcie procesu inwestycyjnego, a dokumentacja w tym zakresie przygotowana została na potrzeby dewelopera w nieodległej przeszłości. Ponadto,...

OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW DOT. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW DOT. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej: SpMieszkU) nakłada na członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej (SM), jej pełnomocnika oraz likwidatora obowiązek udostępnienia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów związanych z funkcjonowaniem SM. Niewydanie członkowi spółdzielni dokumentów wskazanych we wniosku jest wykroczeniem, a sam obowiązek...

ZASKARŻANIE UCHWAŁ WŁAŚCICIELI LOKALI WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ

ZASKARŻANIE UCHWAŁ WŁAŚCICIELI LOKALI WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ

Podstawowym sposobem decydowania w istotnych sprawach wspólnot mieszkaniowych są uchwały właścicieli lokali podejmowane w trybie określonym w umowie lub w ustawie o własności lokali. Z pewnością nie trzeba nikogo przekonywać, iż w tego typu „organizacjach” pełna zgodność przy podejmowaniu decyzji jest rzeczą...

ZARZĄD POWIERZONY W TZW. “SPÓŁDZIELCZYCH” WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH

ZARZĄD POWIERZONY W TZW. “SPÓŁDZIELCZYCH” WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH

W spółdzielni mieszkaniowej, w której nie wyodrębniono odrębnej własności lokali i spółdzielnia pozostaje wyłącznym właścicielem całej nieruchomości, zarząd wykonuje swoje zadania określone w statucie spółdzielni oraz uchwałach podjętych przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody członków spółdzielni na...

Więcej wpisów

1 78 79 80 81 82