UPADŁOŚĆ GETIN NOBLE BANK S.A. – CO DALEJ Z MOIM POSTĘPOWANIEM

UPADŁOŚĆ GETIN NOBLE BANK S.A. – CO DALEJ Z MOIM POSTĘPOWANIEM

Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 20 lipca 2023 r. o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. wywołało niemałe zamieszanie i niepewność wśród Frankowiczów, którzy podpisali umowę kredytu z ww. bankiem. 

Po dopełnieniu wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem swoich wierzytelności poprzez system KRZ, wiele osób zadaje sobie pytanie jak dalej będzie wyglądało postępowanie sądowe zainicjowane pozwem skierowanym przeciwko Bankowi. Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista, choć wraz z upływem czasu możemy zaobserwować powoli kształtującą się linię orzeczniczą w tym zakresie.

CZY USTALENIE NIEWAŻNOŚCI UMOWY KREDYTU JEST JESZCZE MOŻLIWE?

Pierwszą zaobserwowaną praktyką w sprawach przeciwko Getin Noble Bank S.A. już po ogłoszeniu upadłości było wydawanie przez sądy postanowień o zawieszeniu  całego postępowania na podstawie art. 174 § 1 pkt. 4 KPC, wzywając jednocześnie Syndyka Masy Upadłości do udziału w sprawie. 

Wspomniana regulacja trafnie stosowana jest wobec roszczenia o zapłatę, ponieważ postępowanie sądowe ulega zawieszeniu, jeżeli dotyczy bezpośrednio masy upadłości. Pod rozwagę należy jednak wziąć powództwo o ustalenie nieważności umowy, które uważa się jako nieskierowane wobec banku, a dotyczące bezpośrednio kredytobiorców. Dalsza realizacja umowy kredytu, która z dużym prawdopodobieństwem może zostać uznana za nieważną, dotyczy bezpośrednio majątku samego kredytobiorcy a nie Getin Noble Bank S.A. w upadłości i zmierza do zniwelowania kolejnych negatywnych skutków jakie mogą pojawić się po stronie kredytobiorców. Warto również wskazać, że roszczenie o ustalenie nie jest roszczeniem, które podlega wpisowi na listę wierzytelności, a zatem konieczność zapewnienia niezwłocznej ochrony prawnej konsumenta przemawia za dalszym rozstrzyganiem kwestii nieważności umowy w toku postępowań sądowych, a nie postępowania upadłościowego. 

Biorąc zatem pod uwagę treść art. 180 § 1 pkt. 5 lit. b KPC, stanowiący o podjęciu postępowania z urzędu przez Sąd z chwilą ustalenia osoby pełniącej funkcję syndyka, decyzja o podjęciu postępowania w zakresie ustalenia nieważności umowy jest oczywiście uzasadniona. Tym samym sądy mają możliwość wydawania chociażby wyroków częściowych, w zależności od konstrukcji roszczeń zawartych w pozwie, które to po uprawomocnieniu są podstawą do wykreślenia hipoteki z Księgi Wieczystej obciążonej nieruchomości.

Postepowania o zapłatę pozostają zawieszone do czasu rozstrzygnięcia kwestii wpisu wierzytelności na listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Jeśli roszczenie o zwrot spłaconych przez kredytobiorcę rat kapitałowo-odsetkowych zostanie ujęte na liście wierzytelności, to postępowanie o zapłatę zostanie następnie, po jego uprzednim zawieszeniu, umorzone. Natomiast w sytuacji, gdy na ostatecznie ukształtowanej liście wierzytelności nie zostanie zamieszczona wierzytelność kredytobiorcy, wówczas możliwe będzie podjęcie zawieszonego postępowania – w części o zapłatę – i dalsze jego prowadzenie z udziałem syndyka po stronie pozwanej, podobnie jak w przypadku roszczenia o ustalenie nieważności.

ZAWIESZENIE SPŁATY RAT KAPITAŁOWO – ODSETKOWYCH

Wszczęcie postępowania upadłościowego wobec Syndyka Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A. nie powinno stanowić przeszkody do udzielenia zabezpieczenia Kredytobiorcom posiadającym nadpłatę ponad wypłacony kapitał. Zgodnie bowiem z art. 146 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe zakaz wszczynania postępowań względem banku w upadłości należy odnosić jedynie w zakresie w jakim wnioskowane zabezpieczenie jest skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, a nie w ogóle. Przyjęcie takiej interpretacji otwiera zatem drogę do wszczynania postępowań o zabezpieczenie polegające na możliwości wstrzymania płatności rat, które nie odnosi się bezpośrednio do majątku banku.        

Kierowanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia w postaci wstrzymania dalszej spłaty rat kredytu wydaje się w pełni uzasadnione. Taką formę zabezpieczenia należy uznać za dopuszczalną, bo nie jest skierowana bezpośrednio do majątku upadłego banku, ale jedynie normuje prawa i obowiązki stron na czas trwania procesu. Dalsze płacenie rat takiego kredytu dotyczy w istocie majątku samego kredytobiorcy a nie Getin Noble Bank S.A. w upadłości i zmierza jedynie do zatrzymania kolejnych przysporzeń po stronie Kredytobiorców. Jakiekolwiek płatności, w tej optyce, nie dość że nie znajdują podstawy prawnej to rodziłyby kolejny dług z tytułu roszczeń o zwrot świadczenia nienależnego. Powyższe stanowisko jest podzielane przez część judykatury, a pierwsze postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia po ogłoszeniu upadłości Banku już zapadły.

SĄD NAJWYŻSZY ROZSTRZYGNIE

Sąd Najwyższy odpowie na pytanie Sądu Apelacyjnego w Warszawie (III CZP 5/24), czy postępowania dotyczące ważności umów frankowych zawartych z Getin Noble Bank S.A. muszą poczekać na rozstrzygnięcie do czasu zakończenia postępowania upadłościowego wobec banku, czy mogą być one kontynuowane. 

W naszej ocenie takie postępowanie powinno być kontynuowane przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości. Wskazać należy, że żądanie ustalenia nieistnienia stosunku prawnego niewątpliwie nie jest żądaniem o spełnienie świadczenia (pieniężnego lub niepieniężnego), a w konsekwencji nie stanowi wierzytelności podlegającej zgłoszeniu w ramach postępowania upadłościowego. Ponadto lista wierzytelności nie ma powagi rzeczy osądzonej, a zatem decyzja w zakresie ważności lub nieważności umowy kredytu podjęta w ramach listy nie będzie wiążąca poza ramami upadłościowymi, a tym samym niemożliwym będzie na takiej podstawie wykreślenie hipoteki z Księgi Wieczystej obciążonej nieruchomości. 

Uchwała Sądu Najwyższego pozwoli zatem ujednolicić praktykę sądów, rozpoznających sprawy frankowe przeciwko Getin Noble Bank S.A. w upadłości. 

UPADŁOŚĆ GETIN NOBLE BANK S.A. – CO DALEJ Z MOIM POSTĘPOWANIEM

Natalia Pracka

aplikant radcowski

W Kancelarii odpowiada za praktykę postępowań sądowych, w szczególności spraw frankowych. Zajmuje się rozwiązywaniem sporów przy prowadzeniu postępowań przeciwko bankom w przedmiocie roszczeń wynikających z umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej. W obszarze jej zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo cywilne, wyszczególniając prawo handlowe i gospodarcze, prawo ubezpieczeń, prawo pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2016 […]

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe