Prowadzenie prac budowlanych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

Prowadzenie prac budowlanych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

Nabywając nieruchomość, którą planujemy następnie wyremontować lub przebudować (np. w starej kamienicy) warto zwrócić uwagę, czy nieruchomość ta jest obiektem budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Wiąże się to bowiem z koniecznością uzyskania dodatkowych pozwoleń.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy prawo budowlane „Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków”.

Powyższy przepis nawiązuje do art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy o ochronie zabytków, zgodnie z którym prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Oznacza to, że w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków nie ma możliwości uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę bez wcześniejszego uzyskania decyzji udzielającej zgody na prowadzenie określonych robót od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dopiero uzyskanie obu pozwoleń uprawnia do legalnego prowadzenia robót budowlanych.

Celem omawianej regulacji jest zapewnienie ochrony zabytkom, w tym (jak trafnie wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 marca 2014 r. wydanym w sprawie VII SA/Wa 2606/13) „weryfikacja projektu działań właściciela zabytku lub innej osoby uprawnionej w świetle przepisów ustawy, pod kątem ochrony konserwatorskiej. (…) w postępowaniu prowadzonym w trybie tego przepisu organ ochrony konserwatorskiej bada jedynie, czy projektowane prace negatywnie wpłyną na zabytek (np. czy zachowany zostanie objęty ochroną układ ulic i zabudowa w rozumieniu art. 3 pkt 12 OchrZabU). Organy ochrony konserwatorskiej, wyposażone w odpowiednie kompetencje i specjalistyczną wiedzę, wydają decyzję w trybie art. 36 OchrZabU, mając na względzie wyłącznie ochronę dziedzictwa narodowego, dokonują oceny projektowanych robót z uwagi na zachowanie zabytku, czy objętego ochroną układu przestrzennego”.

Należy również pamiętać o tym, że o ile w przypadku nieistotnego odstąpienia od projektu budowlanego nie ma konieczności uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, o tyle nieistotne odstąpienie od projektu może wymagać ponowienia czynności przed wojewódzkim konserwatorem zabytków, w celu uzyskania od niego dodatkowej zgody. Jako przykład można wskazać  zmianę rodzaju elewacji budynku – nie będzie ona wymagać uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę od organu administracji architektoniczno-budowlanej, będzie natomiast wymagać takiej decyzji ze strony wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Można również spotkać się z sytuacją, w której nieruchomość zostanie wpisana do rejestru zabytków już po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i w trakcie realizacji inwestycji. W takim przypadku, z datą wpisania tejże nieruchomości do rejestru zabytków, po stronie inwestora powstaje obowiązek uzyskania od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenia na prowadzenie określonych robót. Taki sam obowiązek powstanie w sytuacji, w której prowadzone roboty budowlane stanowią ingerencję w chroniony układ urbanistyczny i w ten sposób oddziałują na nieruchomość sąsiednią, która wpisana jest do rejestru zabytków, lub położona jest na obszarze objętym ochroną. Również wtedy do prowadzenia robót wymagane będzie uzyskanie zgody od konserwatora zabytków.

Konsekwencje nieuzyskania odpowiedniego zezwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków mogą okazać się dotkliwe. Za prowadzenie robót budowlanych bez pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków Inwestorowi grozi kara pieniężna w wysokości od 500 do 500 000 zł, a prowadzone przez niego roboty mogą zostać wstrzymane na podstawie stosownej decyzji administracyjnej.

Prowadzenie prac budowlanych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

Radosław Rogalski

aplikant adwokacki

W Kancelarii zajmuje się obsługą spółek i przedsiębiorców oraz prawem nieruchomości. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej spółek i przedsiębiorców, w tym w ramach obsługi korporacyjnej spółek. Posiada także szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach gospodarczych. Reprezentuje wszystkie wyżej wymienione podmioty w postępowaniach sądowych, a także sporządza, opiniuje i negocjuje umowy wchodzące w […]

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe