WYGRANE KANCELARII W SPRAWACH FRANKOWCYH – KWIECIEŃ 2022

WYGRANE KANCELARII W SPRAWACH FRANKOWCYH – KWIECIEŃ 2022

W dniu 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. o sygn. akt XXVIII C 11527/21 Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego denominowanego oraz zasądził na rzecz naszego Klienta wszystkie dochodzone należności wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 27 kwietnia 2022 r.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa jest sprzeczna z art. 69 Prawa bankowego. Między stronami nie doszło do konsensu co do kwoty kredytu. Z uwagi na klauzule waloryzacyjne kwota wypłacona przez bank mogła być niewystarczająca na zaspokojenie celu kredytowania.

Jednocześnie z uwagi na możliwość jednostronnego ustalania kursów umowa jest sprzeczna z art. 353(1) KC. Umowa upadła również z uwagi na to, że nie może dalej obowiązywać po wyeliminowaniu klauzul niedozwolonych.

Sąd podkreślił, że wbrew twierdzeniom banku, kredyt denominowany nie jest kredytem walutowym.

Mimo, że do pozwu dołączone zostało pisemne oświadczenie o świadomości skutków prawnych wynikających z ustalenia nieważności umowy, Sąd zasądził odsetki od dnia 27 kwietnia 2022 r., a więc od dnia, kiedy Powód został pouczony przez Sąd o tych skutkach.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, adw. Marta Sochaczewska oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie SSO Barbara Pyz-Kędzierska, wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Bank S.A.) o sygn. II C 203/20 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego i zasądził na rzecz naszych Klientów dochodzone należności: 198 332,59 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty i 126 359,42 CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia doręczenia pisma z rozszerzeniem powództwa. Ponadto, Sąd obciążył pozwany bank kosztami postępowania w pełnej wysokości wskazując, że przegrał proces w całości.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa jest sprzeczna z art. 69 ust. 1 i 2 Prawa bankowego oraz z art. 353(1) KC. Kursy przeliczeniowe dla transakcji określone w umowie były bowiem ustalane przez bank w sposób jednostronny, a co za tym idzie bank jednostronnie wpływał przy każdorazowej spłacie raty przez Powodów na zobowiązanie stron, co przesądza o abuzywnym charakterze klauzul.

Zdaniem Sądu umowa kredytu, po wykluczeniu z niej przeliczeniowych klauzul niedozwolonych, nie może być dalej wykonywana, w następstwie czego musi zostać uznana za nieważną ze skutkiem ex tunc. Sąd nie uwzględnił zarzutów zatrzymania i potrącenia.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Marta Sochaczewska.

W dniu 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. o sygn. akt XXV C 333/20 Sąd Okręgowy w składzie Sędzia del. Stanisław Zabłocki ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego, zasądzając na rzecz naszej Klientki kwoty 93 001,87 PLN i 17 534,60 CHF tytułem zwrotu uiszczonych na rzecz banku rat kapitałowo-odsetkowych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty, stosując tzw. teorię dwóch kondykcji.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że strona powodowa posiada interes prawny w wytoczeniu powództwa o ustalenie, gdyż z tego stosunku wynikają jeszcze inne, dalej idące skutki, których dochodzenie w drodze powództwa o świadczenie nie jest jeszcze aktualne.

Sporna umowa kredytu została uznana przez Sąd za nieważną z uwagi na to, że zawarte w umowie postanowienia określające sposoby wyliczenia kwoty kredytu do wypłaty i wysokości rat kredytu są abuzywne, a tym samym nie wiążą strony powodowej. W realiach sprawy niniejszej prowadzi to do nieważności umowy, gdyż zakwestionowane postanowienia określają główne świadczenia stron i bez nich nie sposób wykonywać umowy.

Pozew został wniesiony w styczniu 2020 r.

Sprawę prowadzili partnerzy Kancelarii, adw. Łukasz Ciskowski oraz adw. Bartosz Czupajło, a także adw. Marta Sochaczewska.

W dniu 12 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie SSR del. Anna Bonkowska, wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w sprawie o sygn. akt II C 675/20, ustalił nieważność umowy o dewizowy kredyt mieszkaniowy/inwestorski zawartej w dniu 29 lipca 2008 r. z Bankiem Zachodnim WBK Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu oraz zasądził od Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej na rzecz naszej klientki całość żądania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od daty wynikającej z wezwania do dnia zapłaty. Jednocześnie obciążył pozwanego w całości obowiązkiem poniesienia kosztów procesu na rzecz powódki.

Z uwagi na specyfikę umowy była to dla nas sprawa niezwykle ważna – bank od początku powoływał się na rzekomo czysto walutowy charakter kredytu, wskazując, iż wyłącznie od woli kredytobiorczyni zależała waluta wypłaty kapitału, sama kwota kredytu wskazana została w CHF, a z umowy miała wynikać możliwość nie tylko wypłaty, ale też spłaty kredytu bezpośrednio we frankach szwajcarskich. Jednocześnie już sama nazwa umowy sugerowała, że jest to kredyt udzielony w walucie obcej. Kolejną sporną kwestią była argumentacja banku o zastosowaniu kursu negocjowanego do wypłaty kredytu – w sytuacji gdy do negocjacji faktycznie nigdy nie doszło.

Wyrok wydany został po dwóch latach od złożenia pozwu, w tym czasie doszło do wymiany szeregu stanowisk procesowych, w których udało się skutecznie obalić argumentację banku. Z uwagi na wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym nie znamy motywów rozstrzygnięcia, oczekując na uzasadnienie wyroku.

Sprawę prowadzili partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Wioletta Miros

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie SSO Krystyna Stawecka w dniu 6 kwietnia 2022 r. w sprawie o sygn. akt XXV C 1015/20 ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej z Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu działający przez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce podpisanej w 2008 r., Sąd orzekł również o obowiązku zapłaty na rzecz naszych Klientów sumy wszystkich uiszczonych na rzecz banku rat kapitałowo-odsetkowych, tj. 131 345,69 PLN i 65 672, 85 CHF wraz z odsetkami od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty oraz zasądził koszty zastępstwa procesowego na rzecz naszych Klientów.

W ustnych motywach, Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na fakt, iż zawarta w umowie klauzula indykacyjna jest wadliwa i nie może zostać utrzymana, a jej eliminacja powoduje upadek całej umowy, albowiem bez takiej klauzuli umowa byłaby niewykonalna od samego początku.

Pozew został złożony w kwietniu 2020 r.

Sprawę prowadzili partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk, apl. adw. Karolina Kwiatkowska i Daria Drozda.

W dniu 1 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Magdalena Antosiewicz ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn. II C 1606/19, zasądzając na rzecz naszych Klientów łącznie kwoty 108 037.53 PLN i 19 880.24 CHF wraz z odsetkami ustawowymi tytułem zwrotu sumy rat kapitałowo-odsetkowych uiszczonych na rzecz banku. Odsetki zostały naliczone od terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

W sentencji wyroku Sąd wskazał, że Powodowie wygrali sprawę w całości, a ponadto kosztami procesu został w całości obciążony bank. Warto także wskazać, iż wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym.

Pozew został wniesiony przez nas we wrześniu 2019 r. W grudniu 2020 r. Powodowie zostali wezwani przez Sąd celem przesłuchania. Na długość postępowania w sprawie wpłynęło niewątpliwe dopuszczenie przez Sąd dowodu z opinii biegłego, a następnie opinii uzupełniającej, co wydłużyło czas jego trwania o ok. rok.

Postępowanie dotyczyło umowy podpisanej z BRE Bankiem S.A. w maju 2006 r.

Sprawę prowadzili partner Kancelarii, adw. Łukasz Ciskowski oraz adw. Marta Sochaczewska.

 

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe