Wygrane Kancelarii – kolejne dwie umowy mBank S.A. uznane za nieważne!

Wygrane Kancelarii – kolejne dwie umowy mBank S.A. uznane za nieważne!

W dniu 17 lutego 2022 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o sygn. akt II C 343/20 zapadł wyrok, w którym Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny zasądził od banku na rzecz naszych Klientów kwotę 266 864,65 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty. Sprawa dotyczyła kredytu w całości spłaconego w roku 2019, zaś Powodowie, zmierzając do rozliczenia otrzymanego kapitału, wnieśli wyłącznie o zasądzenie poczynionych nadpłat.

Sąd w pełni podzielił naszą argumentację wskazując, iż umowa pozostaje bezwzględnie nieważna, a to z uwagi na brak określenia głównego świadczenia stron. Dalej Sąd wskazał, że gdyby jednak nawet uznać, że w tym zakresie powstają jakiekolwiek wątpliwości, klauzule waloryzacyjne zawarte w umowie są abuzywne, zaś po ich wyłączeniu umowa nie może dalej obowiązywać, co stanowi alternatywną podstawę uznania umowy kredytu za nieważną. W związku z powyższym Sąd przesłankowo ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny z 2007 r., zasądzając na rzecz naszych Klientów całość żądania zgodnie z teorią salda.

Pozew został wniesiony w styczniu 2020 r. Sprawę prowadzili partner Kancelarii, adw. Łukasz Ciskowski oraz adw. Wioletta Miros.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Tomasz Leszczyński wyrokiem z dnia 18 lutego 2022 r., sygn. akt XXVIII 1260/21, ustalił również nieważność umowy kredytowej zawartej z mBank  S.A. oraz orzekł o obowiązku zapłaty na rzecz naszej Klientki sumy uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych, prowizji oraz składek UNWW, tj. łącznie kwoty 140 013,31 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 17 listopada 2021 r., tj. od dnia złożenia przez naszą Klientkę oświadczenia o wyrażeniu zgody na ustalenie nieważności umowy.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa jest nieważna z uwagi na zawarte w niej niedozwolone postanowienia umowne odwołujące się do tabel kursowych ustalanych jednostronnie przez bank, których eliminacja prowadzi do nieważności umowy w całości. Sąd podzielił naszą argumentację, że powstała w ten sposób „luka” nie może zostać uzupełniona, albowiem nie istnieje żaden dyspozytywny przepis, który mógłby zastąpić wyeliminowane w ten sposób postanowienie umowne. Co istotne, Pozwany w toku postępowania powoływał się na treść art. 358 KC, który jego zdaniem mógłby mieć zastosowanie.  W ocenie sądu jednak, przepis ten już z literalnego brzmienia nie może mieć zastosowania, albowiem po wyeliminowaniu klauzul przeliczeniowych nie można mówić o skutecznej waloryzacji kredytu. Przepis ten ma zaś zastosowanie tylko do zobowiązań wyrażonych w walucie obcej. Sąd wskazał również, że zawarte w umowie postanowienia odwołujące się do tabel kursowych banku w sposób istotny naruszają równowagę kontraktową stron, a ewentualne odfrankowienie umowy równowagi tej nie przywróci, jedynie może zminimalizować stratę po stronie banku. Sąd wyraził definitywne stanowisko, że umowa nie może zostać utrzymana w mocy, a bank musi ponieść sankcję za stosowanie w umowie niedozwolonych postanowień umownych, konstatując to słowami że: „ręka która bije, nie może skarżyć się, że ją boli”.

Pozew został wniesiony w kwietniu 2021 r. Sprawę prowadzili partner Kancelarii, adw. Łukasz Ciskowski, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz adw. Wioletta Miros.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe