WYGRANE KANCELARII W SPRAWACH FRANKOWCYH – CZERWIEC 2022

WYGRANE KANCELARII W SPRAWACH FRANKOWCYH – CZERWIEC 2022

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie SSR del. Anna Kiełek wyrokiem z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. o sygn. II C 3006/20, na podstawie przesłankowo ustalonej nieważności zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 111 186,79 PLN i 39 500,00 CHF, czyli wszystkie dochodzone należności wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty. Sprawa dotyczyła kredytu w całości spłaconego.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Paweł Krekora wyrokiem z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. o sygn. XXVIII C 6343/21, ustalił, że umowa łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 134 118,02 PLN i 36 092,12 CHF, czyli wszystkie dochodzone pozwem należności. Samo orzeczenie zostało wydane po przeprowadzeniu pierwszego terminu rozprawy.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wyrokiem z dnia 7 czerwca 2022 r. wydanym w sprawie II C 3175/21 przeciwko Bankowi Millennium S.A. uwzględnił w całości żądanie naszych Klientów o zwrot kwot pobranych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, zasądzając na ich rzecz kwotę 22 834,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty. Ponadto, Sąd obciążył w całości bank kosztami postępowania.

Klienci w 2006 r. zawarli umowę kredytu indeksowanego do CHF. Zgodnie z treścią umowy, zabezpieczeniem kredytu było ubezpieczenie niskiego wkładu własnego na 36-miesięczny okres ubezpieczenia. Jednocześnie jednak w umowie wskazano, że jeżeli po tym okresie saldo zadłużenia nie stanie się równe lub niższe niż określona w umowie kwota w PLN, to wówczas kredytobiorcy zobowiązani są do poniesienia kosztów ubezpieczenia (nieokreślonych w umowie) za kolejny 36-miesięczny okres udzielonej bankowi ochrony ubezpieczeniowej. Zadłużenie zależne było od kursu franka szwajcarskiego i wobec jego wzrostu, kredytobiorcy musieli ponosić koszty ubezpieczenia niskiego wkładu własnego przez kolejne lata.

Co istotne, aby zmniejszyć ponoszone koszty, kredytobiorcy w trakcie wykonywania umowy zdecydowali się na podpisanie zaproponowanego przez bank aneksu, na mocy którego ubezpieczenie niskiego wkładu własnego zastąpione zostało prowizją za zwiększone ryzyko banku z tytułu występowania niskiego wkładu własnego. Pomimo, że zmienił się tytuł, na podstawie którego kredytobiorcy obciążani byli dodatkowymi kosztami, jego postanowienia były analogiczne, a kredytobiorcy nie mieli wpływu na ich treść.

Sąd uwzględnił żądanie naszych Klientów w całości, zasądzając na ich rzecz kwoty przekazane bankowi zarówno tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, jak również tytułem prowizji za zwiększone ryzyko banku z tytułu występowania niskiego wkładu własnego.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie SSO Bożena Chłopecka wyrokiem z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn. akt I C 778/20 ustalił, że umowa łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszych Klientów 232 302,62 PLN oraz 140 010,14 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty. Ponadto, Sąd obciążył w całości bank kosztami postępowania.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe