Wygrane sprawy frankowe – czerwiec 2023

Wygrane sprawy frankowe – czerwiec 2023

Sąd Apelacyjny w Warszawie w składzie SSA Bogdan Świerczakowski, SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska oraz SSA Bernard Chazan w sprawie o sygn. akt V ACa 770/22  wyrokiem z dnia 14 czerwca 2023 r. oddalił w całości apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt IV C 163/20) ustalającego nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego oraz zasądził na rzecz każdego z Powodów kwotę po 4 050 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

W przedmiotowym postępowaniu Powodowie wnieśli jedynie o ustalenie na ich rzecz nieważności w całości umowy kredytowej zawartej na kwotę 1 206 576,00 PLN. W sprawie jako strona powodowa występował kredytobiorca, który podpisał pierwotną umowę kredytową oraz Powódka, która wstąpiła do umowy na podstawie aneksu. W tym miejscu warto zaznaczyć, że jeden z Powodów posiadał wykształcenie ekonomiczne.

Sąd Apelacyjny podzielił pogląd Sądu I instancji o konieczności występowania w procesie także osoby, która stała się współkredytobiorcą na podstawie późniejszego aneksu.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Karolina Kwiatkowska, apl. radc. Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Piotr Grenda wyrokiem z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 19980/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 209 448,65 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia doręczenia odpisu pozwu pozwanemu do dnia zapłaty.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Karolina Kwiatkowska wraz z apl. radc. Natalią Pracką.

Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie SSO Rafał Schmidt wyrokiem z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie przeciwko bankowi Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. prowadzonej pod sygn. akt III C 1022/18 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszą Klientkę z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 65 418,51 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia złożenia oświadczenia o świadomości skutków z jakimi wiąże się ustalenie nieważności Umowy.

Pozew wniesiony został przez naszą Klientkę w połowie 2018 r. w teorii dwóch kondykcji. W 2020 roku, Powódka – kierując się zmianą orzecznictwa – ograniczyła powództwo do teorii salda, tym samym cofając powództwo w zakresie kwoty wypłaconego kapitału. Z uwagi na cofnięcie powództwa w części (wynikające wyłącznie z zamiaru dostosowania powództwa do aktualnego wtedy, a ciągle zmieniającego się orzecznictwa i chęci dobrowolnego rozliczenia się z bankiem), Powódka w 25% ponosi koszty postępowania, w pozostałej części koszty procesu pokrywa Bank.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło wraz z adw. Wiolettą Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

W dniu 20 czerwca 2023 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie Sędzia Katarzyna Dawid – Birska w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG o sygn. akt XXVIII C 9420/21 o ustalenie i o zapłatę, ustalił że umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów z Bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz każdego z kredytobiorców kwotę  8 424,79 PLN, a także kwotę 81 576,77 PLN oraz 52 230,81 CHF do majątku wspólnego naszych Klientów (wszystkie powyższe kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dn. 28 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty).

Pozwany został w całości obciążony kosztami postępowania wynoszącymi 11 902 PLN.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie Iwona Lizakowska-Bytof wyrokiem z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 2265/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 264 104,91 PLN oraz 28 841,49 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wydania wyroku.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Karolina Kwiatkowska wraz z apl. radc. Natalią Pracką.

Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny w składzie SSR del. Anna Bonkowska – Kubek wyrokiem z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przeciwko mBank S.A., prowadzonej pod sygn. akt II C 560/21 uznał umowę kredytu łączącą naszą Klientkę z bankiem za nieważną oraz zasądził na rzecz Kredytobiorcy kwotę 449 272,26 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 30.05.2023 r., a zatem od dnia złożenia przez Powódkę oświadczenia o braku zgody na konwalidację nieważnych postanowień umowy i żądania ustalenia nieważności umowy do dnia zapłaty.

Pozwany został w całości obciążony kosztami procesowymi.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak wyrokiem z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przeciwko mBank S.A., prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 17413/21 uznał umowę kredytu łączącą naszą Klientkę z bankiem za nieważną i zasądził na rzecz Kredytobiorcy kwotę 38 310,08 PLN oraz kwotę 33 250,32 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia następującego po 14 dniach po doręczeniu pozwanemu odpisu pozwu do dnia zapłaty.

Pozwany został również zobowiązany do zwrotu kosztów procesu na rzecz Kredytobiorcy.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny w składzie SSO Joanna Szekowska-Krym wyrokiem z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXIV C 930/16 uznał umowę kredytu łączącą naszego Klienta z bankiem za nieważną i zasądził na rzecz Powoda zwrot wszelkich świadczeń uiszczonych na rzecz banku przez Kredytobiorcę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia następnego po dniu rozprawy na której został pouczony o skutkach ustalenia nieważności umowy kredytu.

Warto dodać, że jest to najstarsza sprawa frankowa prowadzona przez naszą Kancelarię, która rozpoczęła się jeszcze w 2016 r. W sprawie zostało przesłuchanych aż 6 świadków, w tym jeden przesłuchiwany był dwukrotnie (raz na piśmie, raz na rozprawie), a także odbyło się aż 5 terminów rozpraw.

Sprawę prowadzili partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Ewa Pawłowska wyrokiem z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przeciwko Bank Ochrony Środowiska S.A., prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 13294/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca Klienta z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 7 049,34 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po dniu doręczenia odpisu pozwu bankowi.

Bank Ochrony Środowiska został zobowiązany również do zwrotu całości kosztów procesu na rzecz naszego Klienta.

Podkreślić należy, że pozew wpłynął do Sądu w dniu 1 lipca 2022 r., a tym samym sprawa zakończyła się w pierwszej instancji w niecały rok.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny w składzie SSO Monika Dominiak wyrokiem z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A., prowadzonej pod sygn. akt XXIV C 1105/20, wskutek wniosku Powodów o uzupełnienie wyroku, uzupełnił wyrok z dnia 9 lutego 2023 r. zasądzając na rzecz naszych Klientów kwotę 8 630,21 USD wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia następnego, kiedy Powodowie złożyli oświadczenie o znajomości skutków nieważności umowy i wyrazili zgodę na uznanie jej za nieważną. Wcześniej, w wyroku z dnia 9 lutego 2023 r. Sąd zasądzając na rzecz naszych Klientów kwotę 141 298,62 PLN, omyłkowo pominął roszczenie w walucie obcej.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Maciej Nawrocki, wyrokiem z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przeciwko Santander Bank S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 5947/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 184 244,65 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następnego po dniu, w którym Powodowie wyrazili przed Sądem zgodę na ustalenie nieważności umowy.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski i adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe