WYGRANE SPRAWY FRANKOWE – GRUDZIEŃ 2022

WYGRANE SPRAWY FRANKOWE – GRUDZIEŃ 2022

W dniu 29 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Andrzej Sterkowicz ustalił nieważność umowy zawartej przez naszego Klienta z Raiffeisen Bank International AG oraz zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 530 114,09 PLN oraz 218 155, 05 EUR wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty.

Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego do EURO w łącznej kwocie 1 692 480,00 PLN. Co istotne, umowa została zawarta w 2010 r. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że nieważne są kluczowe postanowienia umowy, a po ich wyłączeniu, umowa nie może obowiązywać dalej. Sposób ukształtowania łączącego strony stosunku prawnego narusza przepisy Prawa bankowego, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego oraz dyrektywę 93/13. Sąd pokreślił, że stronie powodowej należy się zwrot całej kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji, niezależnie od tego, czy kredytobiorca pozostaje jednocześnie dłużnikiem banku. Co więcej, w ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, że odsetki ustawowe bank powinien zapłacić od dnia, w którym upłynął termin na spełnienie świadczenia wyznaczony w wezwaniu do zapłaty, albowiem w tym momencie było to już zobowiązanie terminowe.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Martyna Nowacka

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie SSA Edyta Jefimko wyrokiem z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie o sygn. akt V ACa 956/22 przeciwko Santander Bank Polska S.A., oddalił apelację banku i tym samym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt II C 203/22) unieważniając umowę o kredyt hipoteczny, zawartą przez naszych Klientów z Kredyt Bank S.A.

Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 198 332,59 PLN oraz 126 359,42 CHF, niemniej jednak zmienił zaskarżony wyrok w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie zasądzając je od dnia pouczenia przez Sąd kredytobiorców o skutkach unieważnienia umowy w całości. Sąd II instancji uwzględnił również zarzut zatrzymania podniesiony przez bank.

Sprawę prowadzili: Partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Karolina Kwiatkowska i apl. radc. Natalia Pracka.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie SSA Teresa Mróz wyrokiem z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie o sygn. akt VI ACa 1035/22 oddalił apelację banku i tym samym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie (sygn. akt III C 572/22) ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawarty przez naszych Klientów z mBank S.A. oraz zasądzający na rzecz Klientów kwotę 258 018,43 zł. Bank został obciążony w całości kosztami procesu.

Postępowanie prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie SA Bożena Wiklak wyrokiem z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie o sygn. Akt I ACa 550/22 oddalił apelację banku i tym samym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (sygn. akt I C 681/21) ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawarty z Santander Bank Polska S.A. z naszymi klientami oraz zasądzający na rzecz Klientów kwotę 258 932,90 PLN. Bank został obciążony w całości kosztami procesu. 

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Wioletta Miros oraz apl.adw. Marta Nowacka

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Piotr Grenda wyrokiem z dnia 5 grudnia 2022 r. przeciwko Bankowi Millennium S.A. o sygn. XXVIII C 17142/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszego Klienta z bankiem jest nieważna. Ponadto Sąd zasądził na rzecz Klienta kwotę 14 298,03 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 8 280,42 CHF liczonymi od 19 maja 2020 do zapłaty, a od kwoty 6 017,61 CHF od dnia następnego po dniu doręczenia odpisu pozwu pozwanemu do dnia zapłaty.

Postępowanie prowadzili partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie SSO Piotr Mroczek wyrokiem z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG o sygn. akt I C 843/21 ustalił, że umowy o kredyty hipoteczne łączące naszych Klientów z bankiem są nieważne, a także zasądził na ich rzecz kwoty 153 154,26 PLN oraz 94 640,63 CHF z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności umowy przez Powodów. 

Bank został w całości obciążony kosztami procesu.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski, r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Katarzyna Dawid-Birska wyrokiem z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn. akt XXVIII C 7101/21 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na ich rzecz kwotę 119 592,17 PLN wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia następującego po rozprawie, na której sąd pouczył Powodów o ustaleniu nieważności umowy.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Bartłomiej Biegański wyrokiem z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn. akt XXVIII C 18352/22 ustalił, że umowa kredytu łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na ich rzecz całość żądanych kwot. Sąd przyznał odsetki od upływu 7 dni od pouczenia Powodów na rozprawie o skutkach ustalenia nieważności umowy kredytu.

Bank został w całości obciążony kosztami procesu.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda. 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Joanna Karczewska wyrokiem z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 5645/21 przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na ich rzecz kwoty: 159 945,86 PLN oraz 66 065,39 CHF wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia następującego po rozprawie, na której sąd pouczył Powodów o ustaleniu nieważności umowy. 

Bank został w całości obciążony kosztami procesu.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Bartłomiej Biegański wyrokiem z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn. akt XXVIII C 18354/22 ustalił, że umowa kredytu łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na ich rzecz całość żądanych kwot. Sąd przyznał odsetki od upływu 7 dni od pouczenia Powodów na rozprawie o skutkach ustalenia nieważności umowy kredytu.

Bank został w całości obciążony kosztami procesu.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda. 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Katarzyna Dawid-Birska wyrokiem z dnia 21 grudnia 2022 r. przeciwko Bankowi Millennium S.A. o sygn. XXVIII C 7626/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszą Klientkę z bankiem jest nieważna. Ponadto Sąd zasądził na rzecz Klientki kwotę 119 008,52 zł oraz kwotę 13 813,88 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 15 marca 2022 r. do dnia zapłaty.

Postępowanie prowadzili partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

 

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe