Wygrane sprawy frankowe – kwiecień 2023

Wygrane sprawy frankowe – kwiecień 2023

W dniu 14 kwietnia 2023 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w składzie SSA Małgorzata Borkowska, w sprawie o sygn. akt VI ACa 272/22 zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2022 r., wydany w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt XXV C 164/21 w ten sposób, że zmienił okres za jaki naszym Klientom należą się ustawowe odsetki za opóźnienie, w pozostałej jednak części apelacja została oddalona, tak więc prawomocne stało się orzeczenie ustalające nieważność umowy kredytu zawartej przez naszych Klientów z Millennium Bank S.A. oraz zasądzające na ich rzecz kwotę 84 275,34 PLN oraz 17 798,37 CHF. 

Jednocześnie Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank. 

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski i adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

 

Sąd Okręgowy w Płocku, IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie sędziowie Agnieszka Bilkiewicz, Joanna Świerczakowska, Katarzyna Mirek-Kwaśnicka  wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt IV Ca 1050/22 utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji oddalając w całości apelację Jednocześnie zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 2 700 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu przed sądem. 

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w składzie Sędzia Jolanta Pyźlak wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt VI ACa 849/22, zmienił wyrok sądu I instancji zasądzając odsetki od 21 kwietnia 2022 roku, tj. od dnia publikacji wyroku w I instancji, jednak oddalił apelacje pozwanego w dalszej części, tj. co do zasądzenia 93 001,87 PLN i 17 534,06 CHF na rzecz naszych Klientów. 

Pozwany został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz Klientów – po 8100 PLN dla każdego z powodów. 

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka oraz apl. adw. Aleksandra Kacprzak.

W dniu 24 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w składzie SSO del. Stanisław Gradus-Wojciechowski w sprawie o sygn. akt VI ACa 113/23 oddalił apelację mBank S.A. i tym samym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, III Wydział Cywilny (sygn. akt III C 1438/20) unieważniający umowę kredytu zawartego przez naszych Klientów z bankiem. Powodowie wystąpili z roszczeniem tylko o ustalenie. 

Ponadto, bank został w całości obciążony kosztami procesu. 

Pozwany podnosił, że strona powodowa zawarła umowę jako przedsiębiorca, gdyż Powódka prowadziła działalność zawodową w kredytowanej nieruchomości, jednakże sąd uznał, że dominującym celem umowy było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych strony powodowej, więc Powodom przysługuje status konsumenta. 

Postępowanie prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk. 

 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie Sędzia Henryk Walczewski wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A., prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 5880/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 236 903,38 PLN oraz 64 973,44 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia ogłoszenia wyroku.

Bank Millennium został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka oraz apl. adw. Aleksandra Kacprzak.

___

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Maciej Wójcicki wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 3679/22 o zapłatę, przesłankowo uznał umowę kredytu za nieważną i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 97 433,91 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 27.01.2022 r. do dnia zapłaty, czyli od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

Pozwany został w całości obciążony kosztami procesu w wysokości 11 834,00 PLN.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk  

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny w składzie Sędzia Krzysztof Tarapata wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt XXIV C 1603/20 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 156 465, 54 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 30 września 2020 roku tj. od dnia po doręczeniu pozwanemu zobowiązania sądu do złożenia odpowiedzi na pozew.

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka oraz apl. adw. Aleksandra Kacprzak.

Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Sidor-Leszczyńska wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt I C 480/22 o zapłatę, przesłankowo uznał umowę kredytu za nieważną i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 333 273,59 PLN wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwot:

– 330 789,74 PLN od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty;

– 2 483,85 PLN od upływu 7 dni od doręczenia modyfikacji powództwa pozwanemu.

Pozwany został w całości obciążony kosztami procesu w wysokości 11 847,00 PLN.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk. 

Sąd Okręgowy w Warszawie dnia 17 kwietnia 2023 r. w składzie Sędzia Sądu Okręgowego Edyta Sornat-Unisk przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z Bankiem oraz zasądził na rzecz każdego z Powodów 23 922.08 PLN i 11 641,84 CHF wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 12 maja 2021 r. (data z wezwania do zapłaty, od kiedy roszczenie stało się wymagalne) do dnia zapłaty.

Bank został w całości obciążony kosztami postępowania.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa i Daria Drozda.

Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny w składzie SSO Sylwia Urbańska wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG prowadzonej pod sygn. akt II C 1734/21 o ustalenie i zapłatę ustalił nieważność umowy kredytu zawartej przez naszą klientkę z bankiem oraz zasądził na jej rzecz kwotę 303 297,75 PLN wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwot:

– 270 842,78 PLN od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty;

– 32 454,97 od doręczenia pozwanemu modyfikacji powództwa.

Pozwany został w całości obciążony kosztami procesu w wysokości 11 877,00 PLN.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk. 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny w składzie sędzia Anna Zalewska wyrokiem z dnia 21 Kwietnia 2023 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, prowadzonej pod sygn. akt XXIV C 2695/20 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna.

Ponadto Sąd zasądził na rzecz Klientów kwotę 160 539,85 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wydania wyroku do dnia zapłaty.

Bank został w całości obciążony kosztami postępowania.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe