WYGRANE SPRAWY FRANKOWE – PAŹDZIERNIK 2022

WYGRANE SPRAWY FRANKOWE – PAŹDZIERNIK 2022

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie SSO Katarzyna Małysa wydał w dniu 13 października 2022 r. wyrok przeciwko mBank S.A. w sprawie o sygnaturze akt XXVII Ca 1391/20 oddalając apelację banku w całości.

Sąd Okręgowy zmienił podstawę faktyczną wyroku Sądu I instancji przesłankowo uznając, że umowa kredytu hipotecznego indeksowana do CHF zawarta przez naszych Klientów z mBank S.A. dnia 26 stycznia 2007 r. jest nieważna. Nadto, Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że apelacja banku jest bezzasadna, a skutkiem eliminacji postanowień abuzywnych wobec zgodnych oświadczeń stron o wyrażeniu zgody na unieważnienie umowy i wyrażeniu wyraźnej woli niezwiązania umową jest jej upadek i unieważnienie w całości.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny w składzie SSO Małgorzata Dubinowicz-Motyk wyrokiem wydanym w dniu 7 października 2022 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG o sygn. akt II C 627/21 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 179 047,25 PLN, czyli wszystkie dochodzone pozwem należności wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia następującego po dniu doręczenia odpisu pozwu bankowi do dnia zapłaty.

Bank został w całości obciążony kosztami procesu na rzecz Klientów. Nadto, sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez bank, argumentując, ze umowa kredytu nie jest umową wzajemną.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie SSO Błażej Domagała wyrokiem z dnia 14 października 2022 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn. akt III C 565/21 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 172 521,50 PLN, czyli całość żądanej kwoty, wraz odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przedstawienia sądowi oświadczenia kredytobiorców o wyrażeniu zgody na ustalenie nieważności umowy kredytu.

Nadto, Sąd uznał, iż bank jest w całości obciążony kosztami procesu, gdyż przegrał sprawę w całości.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Tyrluk-Krajewska wyrokiem z dnia 17 października 2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w sprawie o ustalenie i zapłatę przeciwko Bankowi Polskiej Kasie Opieki S.A., o sygn. akt IV C 1411/20, ustalił, że umowa łącząca strony jest nieważna, a także zasądził kwoty:

  • Na rzecz Klientki 189 103,02 PLN wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi:

– od kwoty 166 868,81 PLN od dnia następującego po dniu doręczenia pozwu

– od kwoty 22 234,21 PLN od dnia następującego po dniu doręczenia modyfikacji powództwa

Powyższe kwoty wraz z odsetkami zostały przyznane analogicznie naszemu Klientowi.

Sąd uwzględnił całość naszych roszczeń. Sprawę prowadzili: adw. Łukasz Ciskowski, r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Aleksandra Orzechowska wyrokiem z dnia 18 października w sprawie przeciwko mBank S.A., o sygn. akt XXVIII C 11550/21 ustalił, że umowa  kredyt hipoteczny łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz Klientki kwotę 33 610,25 PLN, a na rzecz Klienta kwotę 171 041,87 PLN oraz 244,30 CHF, w obu przypadkach wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia następującego po dniu doręczenia odpisu pozwu bankowi do dnia zapłaty.

Nadto, Sąd uznał, iż bank jest w całości obciążony kosztami procesu, gdyż przegrał sprawę w całości.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie SSO Rafał Schmidt wyrokiem z dnia 19 października 2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w sprawie o ustalenie i zapłatę przeciwko Raiffeisen Bank International AG o sygn. akt III C 2712/20 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny łącząca naszego Klienta z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 158 22,88 PLN oraz kwotę 83 814,23 CHF wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przedstawienia sądowi oświadczenia naszego Klienta o wyrażeniu zgody na ustalenie nieważności umowy w całości.

Sąd zasądził także na rzecz Klienta 11 847,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, a także uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Piotr Bednarczyk wyrokiem z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeciwko mBank S.A., o sygn. akt XXVIII C 4707/21, ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz Klientki kwotę 23 025,35 PLN, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o nieważności umowy przez powodów przesłanych na formularzu sądowym. Analogiczną kwotę wraz z odsetkami sąd przyznał naszemu Klientowi.

W ustanych motywach rozstrzygnięcia sąd stwierdził, iż eliminacja niedozwolonych postanowień umowy powoduje upadek umowy w całości. Nadto, umowa zawierała dodatkową klauzulę abuzywną dotyczącą zmiennego oprocentowania.

Postępowanie prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

 

 

 

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie sędzia Marcin Polakowski wyrokiem z dnia 6 października 2022 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millenium S.A. o sygn. II C 970/20, ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Jednocześnie bank został w całości obciążony kosztami procesu na rzecz Klienta w wysokości 6 417,00 PLN.

Postępowanie prowadzili partnerzy Kancelarii – adw. Bartosz Czupajło, adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia SSO Iwona Lizakowska-Bytof wyrokiem z dnia 12 października 2022 r. w sprawie przeciwko bankowi Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o sygn. XXVIII C 1534/21 ustalił, że umowa kredytu łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 242 528,10 PLN oraz kwotę 54 890,36 PLN wraz z odsetkami liczonymi od dnia wydania wyroku.
Bank został również w całości obciążony kosztami procesu.

Postępowanie prowadzili partnerzy Kancelarii – adw. Łukasz Ciskowski i adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Rybniku I Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Żmijewska wyrokiem z dnia 14 października 2022 r. w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. o sygn. akt I C 990/21 ustalił, że umowa kredytu łącząca naszych Klientów z Bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 738 674,34 PLN wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia następującego miesiąc po dniu doręczenia Bankowi reklamacji z wezwaniem do zapłaty.
Ponadto, Bank został w całości został obciążony kosztami procesu w wysokości 14 534,00 PLN.

Postępowanie prowadzili partnerzy Kancelarii – adw. Bartosz Czupajło wraz z adw. Wiolettą Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia SSO Bartłomiej Biegański wyrokiem z dnia 3 października 2022 r. w sprawie przeciwko bankowi Millennium S.A. o sygn. XXVIII C 3697/21 ustalił, że umowa kredytu łącząca naszego Klienta z bankiem jest nieważna oraz zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 222 919,73 PLN wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi po 7 dniach od dnia ogłoszenia wyroku.
Bank został również w całości obciążony kosztami procesu.

Postępowanie prowadzili partnerzy Kancelarii – adw. Bartosz Czupajło i adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe