KNF a kredyty frankowe

KNF a kredyty frankowe

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) bez wątpienia odgrywa znaczącą rolę w zakresie kredytów frankowych. Oprócz czuwania nad prawidłowym działaniem sektora bankowego, KNF przede wszystkim otwiera osobom, które zawarły kredyty frankowe, drogę do zawarcia ugody z bankiem przy udziale Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF.

Czym jest KNF?

KNF jest organem sprawującym nadzór nad m.in. sektorem bankowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, a także rynkiem kapitałowym. Celem owego nadzoru jest przede wszystkim zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego – jego przejrzystości, stabilności oraz zapewnienie ochrony interesów jego uczestników. Co więcej, jednym z wyznaczonych ustawowo zadań KNF jest stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji, a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty. KNF składa się z przewodniczącego powoływanego przez Prezesa Rady Ministrów, trzech zastępców oraz 9 członków.

Jaką rolę pełni KNF w stosunku do kredytów frankowych?

Z uwagi na fakt, iż jednym z sektorów, nad którymi KNF sprawuje nadzór jest sektor bankowy. Działalność KNF oraz jej stanowisko, ma również znaczenie w kwestii kredytów powiązanych z walutą obcą, w tym w szczególności kredytów frankowych.

W powyższym zakresie KNF corocznie przygotowuje informację na temat sytuacji sektora bankowego, która dotyczy rozwoju sytuacji ekonomiczno-finansowej banków i oddziałów instytucji kredytowych.

Stanowisko KNF wywiera także wpływ na kształtowanie się orzecznictwa w zakresie kredytów frankowych. Tytułem przykładu należy wskazać na stanowisko Urzędu tej wyspecjalizowanej Komisji, co do kierunków rozstrzygnięć zagadnień prawnych przedstawionych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dotyczących hipotecznych kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej.

Znaczącą rolę w zakresie spraw dotyczących kredytów frankowych pełni także Sąd Polubowny przy KNF, który oferuje dwie ścieżki rozwiązania sporu:

  • mediacje, których celem jest zawarcie ugody przy udziale mediatora;
  • postępowanie arbitrażowe, w ramach którego dochodzi do rozstrzygnięcia sporu w drodze wyroku Sądu Polubownego.

Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF

Mediacje dotyczące kredytów frankowych prowadzone są za pośrednictwem Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF.

Z uwagi na masowość takich spraw, a także fakt, że coraz więcej banków przedstawia klientom frankowym propozycje ugody, jako interesujące jawią się dwa warianty procesów ugodowych przygotowane przez Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF:

  • pierwszy dotyczy sytuacji, w której bank przedstawia klientowi ofertę ugodową opartą na parametrach zaproponowanych przez Przewodniczącego KNF;
  • drugi, w którym bank przedstawia klientowi ofertę ugody opartą na parametrach banku.

Jako iż najczęściej frankowicze otrzymują ofertę ugody przygotowaną przez sam bank, poniżej opisany zostanie proces mediacji dotyczących kredytów frankowych prowadzonych za pośrednictwem Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF.

Na wstępie odnotowania wymaga fakt, że opłatę za mediację ponosi bank, co oznacza, że mediacja prowadzona za pośrednictwem Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF jest wolna od opłat dla kredytobiorcy. Centrum mediacji Sądu Polubownego przy KNF daje również możliwość sprawdzenia aktualnego statusu toczącej się mediacji – taką informację można uzyskać wpisując numer sprawy na stronie internetowej KNF.

Klient, który zdecyduje się na rozpoczęcie procesu mediacji z bankiem ma możliwość złożenia stosownego wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bądź w oddziale danego banku. Należy pamiętać, że wniosek o mediacje przy KNF powinni złożyć wszyscy kredytobiorcy, którzy podpisali daną umowę kredytu. Zawarcie umowy o mediacje następuje w chwili wyrażenia przez bank zgody na opisywany proces. Strony mediacji mają również możliwość wyboru mediatora z listy mediatorów dostępnych na stronie internetowej KNF – jeżeli tego nie uczynią, mediatora wyznaczy Prezes Sądu Polubownego. Należy mieć na uwadze, że każdy mediator powinien być osobą bezstronną, toteż wybierając któregokolwiek z nich mamy gwarancję rzetelnego procesu mediacji, a tym samym eliminujemy opóźnienia związane ze skierowaniem sprawy do wyznaczenia mediatora.

Wybrany bądź wyznaczony mediator po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy kontaktuje się z uczestnikami mediacji. Mediacje przy KNF dotyczące kredytów frankowych mogą odbywać się zdalnie, a obie strony procesu mediacji mogą być reprezentowane przez profesjonalnego pełnomocnika. Gdy strony zostaną przez mediatora poinformowane o zasadach mediacji, zostaje wyznaczony pierwszy termin rozmowy mediacyjnej. Terminów rozmów mediacyjnych może być kilka, a rozmowa mediacyjna może potrwać ok. 1 h.

Podczas rozmowy mediacyjnej strony wypracowują dla siebie najkorzystniejsze rozwiązanie. Pamiętać należy, że banki zazwyczaj mają ściśle określone granice, w których mogą się poruszać wypracowując z klientem interesujące go uzgodnienia. Oczywiście mediator w trakcie rozmów negocjacyjnych czuwa nam prawidłowym ich przebiegiem. Choć nie może on narzucać stronom konkretnego rozwiązania, za zgodą stron może sformułować proponowaną przez siebie propozycję ugodową.

Na podstawie ustaleń wypracowanych podczas rozmów mediacyjnych bank przygotowuje propozycję ugodową, do której klient powinien się odnieść z możliwością prośby o wyjaśnienie niezrozumiałych postanowień. Gdy propozycja ugody przygotowana przez bank jest satysfakcjonująca dla obu stron procesu mediacji, zawierana jest ugoda. Ugoda może zostać podpisana w oddziale banku, a jeden egzemplarz ugody podpisanej przez strony mediacji przekazywany jest do Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF.

Sytuacja, w której pomimo rozmów przy Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF strony nie dojdą do kompromisu nie stanowi dla kredytobiorcy żadnych negatywnych konsekwencji – z mediacji sporządzany jest protokół zawierający wzmiankę o tym, że strony nie doszły do porozumienia.

W przypadku zawarcia ugody przy Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF, o ile równolegle prowadzone jest postępowanie sądowe przeciwko bankowi, kredytobiorca powinien poinformować sąd, że doszło do zawarcia ugody oraz cofnąć wytoczone przez siebie powództwo związane z kredytem frankowym. 

Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF niewątpliwie otwiera frankowiczom drogę do szybszego niż postępowanie sądowe załatwienia sprawy z bankiem. Co istotne, KNF gwarantuje możliwość mediacji przy udziale bezstronnego mediatora, który powinien wspierać strony w dojściu do kompromisu tak, aby wypracowana ugoda była dla nich satysfakcjonująca. Choć nie można określić, czy w każdym przypadku ugoda zawarta za pośrednictwem KNF przysporzy kredytobiorcy wymierne korzyści, bez wątpienia próba rozmów ugodowych nie będzie się wiązać dla kredytobiorcy z negatywnymi skutkami i – chociażby z uwagi na jej nieodpłatność – nie będzie dla niego nadmiernie uciążliwa, a pozwoli poznać stanowisko i propozycje banku.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe