Wygrane sprawy frankowe | Kwiecień 2024

Wygrane sprawy frankowe | Kwiecień 2024

I ACa 1218/23 T3

Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący (del.) Adam Jaworski wyrokiem z dnia 04.04.2024 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium Spółce Akcyjnej z siedzibą  w Warszawie , prowadzonej pod sygn. akt I ACa 1218/23 utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt XXVIII C 17142/21) unieważniający umowę kredytu zawartą przez naszych Klientów z bankiem oraz zasądzający na ich rzecz kwotę 14 298,03 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka

 

          V ACa 1039/22 T1

Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny w składzie SSA Bogdan Świerczakowski wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2024 r.  oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. i tym samym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt II C 675/20) unieważniający umowę kredytu zawartego przez naszą Klientkę z bankiem. 

Bank został również zobowiązany do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszej Klientki.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz apl. adw. Marta Nowacka. 

VI ACa 1860/23 T1

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w składzie SSA Tomasz Pałdyna, SSA Beata Waś, SSA Ksenia Sobolewska-Filcek wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2024 r.  zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2023 r. (sygn. akt XXIV C 792/20) poprzez zastrzeżenie na rzecz banku prawa zatrzymania zasądzonej kwoty z odsetkami do czasu zwrotu świadczenia uzyskanego na podstawie umowy kredytu przez naszą Klientkę, w pozostałej części apelacja została oddalona.

W związku z powyższym prawomocne stało się orzeczenie ustalające nieważność umowy kredytu zawartej przez naszą Klientkę z BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz zasądzone na jej rzecz kwotę 476 977,28 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski oraz apl. adw. Marta Nowacka. 

VI ACa 1872/22 T4

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w składzie sędzia Beata Waś wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt VI ACa 1872/22 na skutek apelacji pozwanego, oddalił w całości apelację i zasądził na rzecz naszej Klientki 8 100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od uprawomocnienie się tego punktu orzeczenia, tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. 

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 26 września 2022 r. będący sądem pierwszej instancji w sprawie o sygn. akt III C 1291/22 ustalił nieważność umowy kredytu, której co ciekawe nasza Klientka nie była stroną. Odziedziczyła ona kredyt w ramach spadkobrania. W wyniku wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 17 kwietnia 2024 r. prawomocnie została stwierdzona nieważność umowy kredytu.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa. 

V ACa 1837/22 T3

Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący: sędzia (del.) Piotr Bednarczyk wyrokiem z dnia 22.04.2024 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt V ACa 1837/22 utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt XXVIII C 2386/21) stwierdzający nieważność dwóch umów kredytowych oraz zasądzający kwotę 81 580,85PLN i kwotę 33 362,55 CHF na rzecz naszych Klientów wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

I ACa 1061/23 T2

Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie SSO Adam Jaworski wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce prowadzonej pod sygn. akt I ACa 1061/23 oddalił apelację Banku od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 7 października 2022 r. (sygn. akt II C 627/21) ustalającego nieważność umowy kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 179 047,25 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk i apl. adw. Karol Moszumański.

XXVIII C 14480/22 T4

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Piotr Grenda wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 14480/22 ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu łączącego naszego Klienta z bankiem. Ponadto zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 253 643,07 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wskazanego w reklamacji wraz z wezwaniem do zapłaty. 

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rzecz naszego Klienta. 

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

XXVIII C 19363/21 T1

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Piotr Grenda wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2024 r. stwierdził nieważność umowy łączącej naszych Klientów z bankiem w całości. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz naszych Klientów koszty procesu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz apl. adw. Marta Nowacka.

XXVIII C 15812/23 T2

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Dorota Stokowska-Komorowska wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 15812/23 zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 165 583,29 PLN oraz kwotę 44 897,30 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty oraz kwotę 220 949, 09 PLN oraz kwotę 7 551, 75 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia doręczenia modyfikacji powództwa stronie pozwanej.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszej Klientki.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk i apl. adw. Karol Moszumański.

XXVIII C 3556/23 T3

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący SSO Marcin Czachura oraz Protokolant Wiktoria Skibińska wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 3556/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę  634 171,65 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska

III C 2599/20 T2

Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie SO Mariusz Solka wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt III C 2599/20 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszą Klientkę z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 225 851,31 PLN wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi w części od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty, a w części od doręczenia modyfikacji powództwa.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszej Klientki.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański.

III C 384/24  T4

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie sędzia Agnieszka Perehubka wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie przeciwko Bank BPH S.A z siedzibą w Gdańsku prowadzonej pod sygn. akt III C 384/24  ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu, łączącego naszą Klientkę z bankiem. Ponadto zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 261 665,95 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wskazanego w reklamacji wraz z wezwaniem do zapłaty. 

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu w wysokości 11.817 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rzecz naszej Klientki. 

Warto podkreślić, że pozew w sprawie wpłynął do Sądu w dniu 22 stycznia 2024 r. Sprawa zatem została zakończona w terminie niespełna trzech miesięcy! 

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.


Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe