Wygrane sprawy frankowe | Listopad 2023

Wygrane sprawy frankowe | Listopad 2023

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w składzie Sędzia Ksenia Sobolewska-Filcek wyrokiem z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt VI ACa 1480/22 utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt XXVIII C 11527/21) unieważniający umowę kredytu zawartą z bankiem przez naszego Klienta oraz zasądzający na jego rzecz kwotę 128 704,85 PLN. 

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszego Klienta.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Karolina Kwiatkowska oraz aplikant radcowski Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Ewa Wiśniewska-Wiecha, wyrokiem z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie przeciwko bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 13499/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta 27 kwietnia 2006 r. łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 150 518,30 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od  upływu terminu wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty. Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adwokat Bartosz Czupajło oraz adwokat Martyna Krupa

Sąd Okręgowy w Sieradzu, I Wydział Cywilny w składzie sędzia Elżbieta Sadowska-Augustyniak oraz protokolant Kinga Brocka, wyrokiem z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt I C 260/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta 25 kwietnia 2005 r. i łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 297.379,92 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od  upływu terminu wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty. Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adwokat Bartosz Czupajło oraz adwokat Martyna Krupa

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie sędzia Agnieszka Perehubka wyrokiem z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie  prowadzonej pod sygn. akt III C 1457/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta 12 lipca 2006 r. łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 164 656,08 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od  daty złożenia pouczenia Kredytobiorcy na rozprawie. Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adwokat Bartosz Czupajło oraz adwokat Martyna Krupa

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie sędzia Agnieszka Perehubka wyrokiem z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przeciwko bankowi BPH S.A. z siedzibą w Krakowie  prowadzonej pod sygn. akt III C 1090/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta 6 października 2005 r. łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 123 622,88 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od  daty złożenia pouczenia Kredytobiorcy na rozprawie. Następca prawny Bank Polska Kasa Opieki S.A.  został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adwokat Bartosz Czupajło oraz adwokat Martyna Krupa

Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny w składzie SSO Radosław Tukaj wyrokiem z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przeciwko  Bank Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt IV C 1534/19 stwierdził nieważność umowy zawartej przez naszych Klientów z bankiem. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz naszych Klientów kwotę 117.207,31 PLN oraz 21.195,04 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi po upływie 14 dni od złożenia oświadczenia kredytobiorców o zgodzie na nieważność umowy kredytu do dnia zapłaty.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło partner Kancelarii adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka. 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Wlekły – Pietrzak wyrokiem z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przeciwko  Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 12101/21 przesłankowo stwierdził nieważność umowy. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz naszych Klientów kwotę 263 411,87 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi po upływie 7 dni od doręczenia Bankowi pozwu do dnia zapłaty.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski, partner Kancelarii adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka. 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Marcin Czachura wyrokiem z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 3415/23, ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty 4 932,23 PLN, 4 932,23 PLN oraz 302 152,95 PLN – wszystkie kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia następującego po dniu doręczenia Sądowi pouczenia Powodów o skutkach ustalenia nieważności umowy kredytu do dnia zapłaty

Bank został w całości obciążony kosztami procesu w wysokości 11 834,00 PLN.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Iwona Lizakowska-Bytof wyrokiem z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 10687/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszego Klienta z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 211 242,90 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia rozprawy na której Powód został pouczony o skutkach ustalenia nieważności umowy kredytu do dnia zapłaty. 

Bank został w całości obciążony kosztami procesu.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Tulczyńska-Ożga wyrokiem z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG prowadzonej pod sygn. akt III C 1229/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszą Klientkę z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 44 050,16 PLN oraz 53 960,35 CHF – obydwie kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia następującego po dniu rozprawy na której Sąd pouczył kredytobiorcę o skutkach ustalenia nieważności umowy kredytu do dnia zapłaty. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank. 

Bank został w całości obciążony kosztami procesu.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

Sąd Okręgowy w Ostrołęce, I Wydział Cywilny w składzie SSO Marta Truszkowska wyrokiem z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przeciwko  Santander Consumer Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, prowadzonej pod sygn. akt I C 138/23 stwierdził nieważność umowy kredytu w całości. Ponadto Sąd uwzględnił podniesiony przez pozwanego zarzut potrącenia i zasądził od pozwanego na rzecz naszej Klientki nadpłatę względem kapitału w kwocie 25 713,76 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty, do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło partner Kancelarii adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka. 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Wklekły-Pietrzak wyrokiem z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 13692/21 zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 88 983,15 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia bankowi odpis pozwu do dnia zapłaty. Sprawa dotyczyła kredytu spłaconego, pozew sformułowany został w teorii salda.

Bank  został w całości obciążony kosztami procesu.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie SSO Mariusz Metera wyrokiem z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG prowadzonej pod sygn. akt I C 1868/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszego Klienta z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 107 143,17 PLN oraz 34 478,16 CHF – obydwie kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez bank. 

Bank został w całości obciążony kosztami procesu.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

_______

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha wyrokiem z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt  XXVIII C 13964/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszego Klienta z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 99 184,74 PLN oraz 42 806,59 CHF – obydwie kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia następującego po dniu rozprawy na której Powód został pouczony o skutkach ustalenia nieważności umowy kredytu. 

Bank został w całości obciążony kosztami procesu.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

_______

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Joanna Karczewska wyrokiem z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 5380/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych klientów kwoty 25 462,71 PLN i 54 991,92 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia Pozwanemu oświadczenia o znajomości skutków uznania umowy za nieważną.

Bank został w całości obciążony kosztami procesu.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka

_______

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Jowita Cieślik, wyrokiem z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przeciwko bankowi Deutsche Bankowi S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 16171/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta 9 stycznia 2009 r. łącząca naszą Klientkę z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 37 419,07 PLN oraz 41 858,28 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od daty pouczenia Kredytobiorcy na rozprawie o skutkach ustalenia nieważności umowy. Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszej Klientki.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adwokat Bartosz Czupajło oraz adwokat Martyna Krupa

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe