4 prawomocne wyroki w ciągu 10 dni!

4 prawomocne wyroki w ciągu 10 dni!

Mamy co świętować! Druga połowa kwietnia była obfita w dobre wiadomości i pozytywne wyroki dla naszych Klientów – na ich mocy otrzymają oni prawie 450 tys. złotych.

W dniu 14 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w składzie SSA Małgorzata Borkowska, w sprawie o sygn. akt VI ACa 272/22 zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2022 r., wydany w sprawie o sygn. akt XXV C 164/21. Zmienił okres za jaki naszym Klientom należą się ustawowe odsetki za opóźnienie, w pozostałej jednak części apelacja została oddalona, tak więc prawomocne stało się orzeczenie ustalające nieważność umowy kredytu zawartej przez naszych Klientów z Millennium Bank S.A. oraz zasądzające na ich rzecz kwotę 84 275,34 PLN oraz 17 798,37 CHF. 

Jednocześnie Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank. 

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski i adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Płocku, IV Wydział Cywilny Odwoławczy wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt IV Ca 1050/22 utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji zasądzający na rzecz Klientów kwotę 71 493,77 PLN (sygn. akt I C 27/22) oddalając w całości apelację banku. Jednocześnie zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 2 700 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Wioletta Miros i apl. adw. Marta Nowacka.

W dniu 24 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w składzie SSO del. Stanisław Gradus-Wojciechowski w sprawie o sygn. akt VI ACa 113/23 oddalił apelację mBank S.A. i tym samym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt III C 1438/20) unieważniający umowę kredytu zawartego przez naszych Klientów z bankiem. Powodowie wystąpili z roszczeniem tylko o ustalenie. 

Ponadto, bank został w całości obciążony kosztami procesu. 

Pozwany podnosił, że strona powodowa zawarła umowę jako przedsiębiorca, gdyż Powódka prowadziła działalność zawodową w kredytowanej nieruchomości, jednakże sąd uznał, że dominującym celem umowy było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych strony powodowej, więc Powodom przysługuje status konsumenta.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk 

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w składzie Sędzia Jolanta Pyźlak wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt VI ACa 849/22, zmienił wyrok sądu I instancji w punkcie zasądzając odsetki od 21 kwietnia 2022 roku, tj. od dnia publikacji wyroku w I instancji, jednak oddalił apelacje pozwanego w dalszej części, tj. co do zasądzenia 93 001,87 PLN i 17 534,06 CHF na rzecz naszych Klientów. Pozwany został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz Klientów – po 8100 PLN dla każdego z powodów.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski, adw. Karolina Kwiatkowska, apl. radc. Natalia Pracka oraz apl. adw. Aleksandra Kacprzak.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe