Grillowanie na balkonie w bloku: co mówią przepisy? | EKSPRES PRAWNY

Grillowanie na balkonie w bloku: co mówią przepisy? | EKSPRES PRAWNY

Wraz z nadejściem letniej pogody wiele osób korzysta z sezonu grillowego. W tym miejscu rodzi się pytanie czy mieszkając w bloku możemy rozpalić grilla? Jakie konsekwencje mogą się z tym wiązać? Grillowanie na balkonie w budynku wielorodzinnym budzi wiele kontrowersji i pytań prawnych. Dowiedz się jak prawo zapatruje się na urządzanie grillowania na balkonie.

Prawo w Polsce nie reguluje bezpośrednio kwestii grillowania na balkonach, co sprawia, że odpowiedzi należy szukać w poszczególnych przepisach karnych, cywilnych, przeciwpożarowych czy regulaminach, jak również wśród zasad współżycia społecznego. Urządzanie grilla na balkonie nie jest ani dozwolone, ani zakazane. Bezpośredniego zagrożenia nie tworzy sam grill, a ogień i rozżarzone kawałki węgla. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty prawne związane z grillowaniem na balkonach.

Grillowanie na balkonie a Kodeks karny

Art. 163 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego mówi, że kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Odpowiedzialność może ponieść także podmiot, w myśl art. 164. § 1 Kodeksu karnego, który sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zagrożenia pożarem, co może skutkować karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, to podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Kodeks wykroczeń

Ponadto, jak stanowi art. 82 § 1 pkt 1 i 3 Kodeksu wykroczeń, kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na:

  • niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych,
  • używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Niemniej zachowanie uczestników grillowania, może budzić niezadowolenie sąsiadów, a wtedy hałas czy inne uciążliwości względem sąsiadów będące konsekwencją grillowania na balkonie, może skutkować karą za zakłócanie spokoju w myśl art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń – kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Interwencji też może podlegać używanie słów nieprzyzwoitych, zagrożone karą ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo naganą (art. 141 Kodeksu wykroczeń) czy nieobyczajne wybryki, zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo naganą (art. 140 Kodeksu wykroczeń).

Przepisy przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na możliwość grillowania na balkonie.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zabronione jest rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów, a także przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C) oraz linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.

Co ważne, w § 7 ust. 2 tego rozporządzenia podkreślono, że materiałów niebezpiecznych pożarowo nie przechowuje się w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.

Regulaminy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Kwestię grillowania mogą regulować regulaminy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które określają zasady korzystania z części wspólnych, a także balkonów. Regulaminy te mogą zawierać zakazy lub ograniczenia dotyczące grillowania. Warto zapoznać się z tymi regulacjami, aby uniknąć potencjalnych konfliktów z sąsiadami oraz ewentualnych sankcji.

Ponadto trzeba wskazać, iż wspólnota jest uprawniona do żądania sprzedaży lokalu w drodze licytacji, w sytuacji, w której mieszkaniec w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym.

Grillowanie na balkonie a Kodeks cywilny

Grillowanie na balkonie może również prowadzić do naruszenia przepisów prawa cywilnego, w szczególności naruszenia można poszukiwać w art. 144 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań, które mogłyby zakłócać korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą z miejscowych stosunków. Dym, zapachy i hałas mogą być uznane za takie zakłócenia. W takiej sytuacji sąsiedzi będą mogli wystąpić z roszczeniem o zaniechanie tych naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

Podsumowując, grillowanie na balkonie w budynku wielorodzinnym jest kwestią złożoną prawnie. Choć nie ma jednoznacznych przepisów zakazujących tego rodzaju działalności, obowiązują przepisy przeciwpożarowe, regulaminy wspólnot mieszkaniowych oraz przepisy kodeksu cywilnego, karnego i wykroczeń, które mogą mieć wpływ na możliwość grillowania. Warto zatem mieć na uwadze, że grillowanie na balkonie może prowadzić do sporów sąsiedzkich i potencjalnych postępowań sądowych. Aby uniknąć problemów prawnych i konfliktów sąsiedzkich, warto rozważyć bezpieczniejsze alternatywy.

Zapraszamy do kontaktu: radca prawny Eliza Kaczorowska e.kaczorowska@ccka.pl
prawnik Natalia Chmielewska n.chmielewska@ccka.pl

Grillowanie na balkonie w bloku: co mówią przepisy? | EKSPRES PRAWNY

Eliza Kaczorowska

radca prawny

W Kancelarii odpowiada za praktykę prawa nieruchomości i budownictwa, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz obsługę prawną spółek. Posiada wieloletnie doświadczenie jako in-house w spółce akcyjnej branży budowlano-produkcyjnej, gdzie zdobyła doświadczenie w koordynacji różnorodnych projektów, w tym optymalizacji i akwizycji, obsłudze korporacyjnej oraz reprezentacji przed sądami i organami administracji. Opiniuje i sporządza umowy w obrocie gospodarczym, […]

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe