Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W dniu 7 lipca 2023 r. Parlament zakończył prace nad ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Oznacza to, że już niedługo do polskiego porządku prawnego trafi szereg zmian związanych z prawem nieruchomości. Jednymi z nich są zmiany dotyczące planowania przestrzennego.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza do porządku prawnego „Plan ogólny”, który ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dokument ten będzie musiał zostać wprowadzony przez każdy samorząd w Polsce, najpóźniej do 1 stycznia 2026 r.

W efekcie każda gmina będzie posiadać dokument planistyczny określający strefy planistyczne, gminne standardy urbanistyczna, a również fakultatywnie, obszary uzupełnienia zabudowy i obszary zabudowy śródmiejskiej. W zakresie stref planistycznych, gminnych standardów urbanistycznych oraz obszarów zabudowy śródmiejskiej, plan ogólny będzie obligatoryjnie uwzględniany przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz będzie stanowił podstawę prawną decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nowelizacja określa również, jakie uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy należy uwzględnić przy ustalaniu planu ogólnego.

W nowelizacji nie zabraknie zmian związanych z informatyzacją sektora nieruchomości i budownictwa. Rząd planuje uruchomić ogólnodostępny i nieodpłatny Rejestr Urbanistyczny, który będzie zawierał informacje przestrzenne oraz dotyczące prowadzonych procedur administracyjnych. Niewątpliwie znacznie ułatwi to pozyskiwanie informacji.

Można spotkać się z opinią w przestrzeni publicznej, że skutkiem wprowadzenia planów ogólnych będzie obniżenie wartości wielu nieruchomości. Wprawdzie zabezpieczeniem takiej sytuacji ma być dodany art. 11a do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym: „Do określenia wartości nieruchomości w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie uwzględnia się zmiany wartości nieruchomości będącej skutkiem uchwalenia lub zmiany planu ogólnego”, to dopiero praktyka pokaże nam, czy będzie to wystarczające dla ochrony praw osób poszkodowanych uchwaleniem planu ogólnego.

W dniu 24 lipca 2023 r. Prezydent RP podpisał wyżej wskazaną ustawę.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Radosław Rogalski

aplikant adwokacki

W Kancelarii zajmuje się obsługą spółek i przedsiębiorców oraz prawem nieruchomości. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej spółek i przedsiębiorców, w tym w ramach obsługi korporacyjnej spółek. Posiada także szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach gospodarczych. Reprezentuje wszystkie wyżej wymienione podmioty w postępowaniach sądowych, a także sporządza, opiniuje i negocjuje umowy wchodzące w […]

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe