WAŻNE ZMIANY W UMOWACH FRANCZYZY

WAŻNE ZMIANY W UMOWACH FRANCZYZY

Truizmem jest stwierdzenie, że porządek prawny częstokroć nie nadąża za przemianami społecznymi, jednak mało kiedy to stwierdzenie tak dobrze opisuje rzeczywistość jak w przypadku przepisów regulujących umowę franczyzy. Ten popularny model wykonywania działalności gospodarczej przyjął się w Polsce niewiarygodnie dobrze. Według różnych raportów liczba osób zaangażowanych w sieci franczyzowe w Polsce przekracza ponad pół miliona osób. Ocenia się, że w Polsce w 2020 r. było dostępnych ponad 1300 różnych sieci franczyzowych.

Niestety, pomimo ogromnej popularności instytucji, przepisy regulują instytucję franczyzy w znikomym stopniu, pozostawiając wszystko coraz to bardziej skomplikowanym umowom, w których częstokroć brak jest należytego zabezpieczenia pozycji franczyzobiorcy. Do zdefiniowanych przez ustawodawcę podstawowych problemów należy:

  • nierównowaga kontraktowa stron;
  • problem nierzetelnych informacji przekazywanych franczyzobiorcom;
  • narzucanie nierynkowych cen nabywania towarów;
  • ukryte opłaty;
  • problem długoterminowości umów franczyzowych;
  • długotrwałość sporów sądowych z umów franczyzy;
  • trudności przy rozwiązaniu umów franczyzowych;
  • faktyczny brak korelacji pomiędzy wysokością opłat franczyzowych a zyskiem franczyzobiorcy.

Problemy powyższe zostały zauważone na poziomie rządowym, gdzie procedowane są zmiany mające na celu daleko idące uregulowanie umowy franczyzy. W tym celu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, którego głównym zamysłem ma być poprawa pozycji prawnej i bezpieczeństwa franczyzobiorców. Poniżej opisane zostaną główne kierunki zmian nowelizacyjnych.

1. Dokument informacyjny

Jako remedium na brak równości w aspekcie ekonomicznym, jak i dostępu do informacji po stronie franczyzobiorców, projekt zakłada nałożenie szczegółowego obowiązku informacyjnego na franczyzodawcę. Dokument ten zawierać ma informacje o wzajemnych zobowiązaniach stron, o sposobie wykonywania działalności gospodarczej przez franczyzobiorcę w oparciu o umowę franczyzy, o koniecznych do poniesienia w związku z wykonywaną umową kosztach i prognozowanych przychodach franczyzobiorcy z działalności franczyzowej, wzorzec umowy franczyzy oraz inne elementy wraz z określeniem skutków niezgodności dokumentu informacyjnego z umową.

2. Wypowiedzenie umowy

Projekt zmierza w tym zakresie w dwóch kierunkach. Po pierwsze w zakresie uporządkowania okresów wypowiedzenia umowy, ale po wtóre i ważniejsze, znacząco ograniczono możliwość rozwiązania umowy franczyzy ze skutkiem natychmiastowym, co w praktyce jest narzędziem dającym franczyzodawcom ogromną przewagę. W świetle nowych przepisów, konieczne będzie wystosowanie pisemnego upomnienia przed wypowiedzeniem umowy.

Również franczyzobiorcy zyskają możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku udostępnienia w dokumencie informacyjnym nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji.

3. Zwiększenie ochrony franczyzobiorców

Nowe przepisy wprowadzić mają silną regulację zmierzającą do ograniczenia możliwości nakładania i egzekwowania kar umownych w umowie franczyzy. W świetle proponowanych zmian franczyzodawca będzie ograniczony rocznym terminem przedawnienia co do realizacji roszczeń z tytułu kar umownych.

Ponadto wyeliminowaniu ulec ma powszechna praktyka zabezpieczania umów franczyzy za pomocą weksli własnych in blanco. W celu stanowczego wyeliminowania tej praktyki projektodawcy proponują całkowity zakaz wystawiania dokumentów na zlecenie.

Kierunek zmian przedstawionych w projekcie jest jednoznaczny i zmierza on w stronę zwiększenia ochrony franczyzobiorców. Postulat ten ocenić należy jako ze wszech miar słuszny, w szczególności w kontekście powszechności tej instytucji, a także braku faktycznej równowagi ekonomicznej i informacyjnej między franczyzobiorcami i franczyzodawcami.

Rzecz jasna projekt nie przesądza o ostatecznym kształcie nowelizacji, niemniej kierunek nadchodzących zmian jest oczywisty. Należy także pamiętać, że zmiany nie będą odczuwalne natychmiast, gdyż nowe przepisy obowiązywać mają jedynie umowy zawarte po wejściu w życie nowelizacji i nie będą wywierały skutków na umowy już obowiązujące.

Ze pełnym tekstem nowelizacji można zapoznać się na stronie: https://www.gov.pl/attachment/91c09d69-d575-47d0-bcf5-5692fa4abed1

WAŻNE ZMIANY W UMOWACH FRANCZYZY

Albert Szwiec

adwokat

W Kancelarii zajmuje się praktyką prawa gospodarczego oraz prawa nieruchomości. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań gospodarczych oraz spraw z udziałem lub przeciwko deweloperom. Posiada także szerokie doświadczenie w postępowaniach sądowych w przedmiocie umów i kar umownych. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach sądowych, a także sporządza i opiniuje umowy i dokumenty korporacyjne wchodzące w zakres prawa cywilnego i gospodarczego. Ukończył […]

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe