Wygrana Kancelarii – ustalenie nieważności umowy Banku Millennium S.A. (teoria dwóch kondykcji)!

Wygrana Kancelarii – ustalenie nieważności umowy Banku Millennium S.A. (teoria dwóch kondykcji)!

Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny w składzie SSO Monika Włodarczyk w dniu 26 stycznia 2022 r. wydał wyrok w sprawie naszych Klientów przeciwko Bankowi Millenium S.A., w którym:

  1. ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny z 2007 r.;
  2. zasądził od banku na rzecz naszych Klientów wszystkie uiszczone na rzecz banku świadczenia tj. 86 718,28 PLN oraz 19 969,29 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia następującego po dniu wskazanym w wezwaniu do zapłaty (teoria dwóch kondykcji);
  3. zasądził od banku na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów procesu w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 11 864,00 PLN.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że:

  • powodowie posiadają interes prawny w ustaleniu nieważności umowy, w ocenie sądu zamieszczenie w sentencji orzeczenia rozstrzygnięcia w tym zakresie jest konieczne choćby w celu domagania się wykreślenia hipoteki przez powodów;
  • szczegółowe postanowienia umowne, na mocy których następuje przeliczenie kwoty kredytu w złotych polskich na saldo zadłużenia kredytobiorcy wyrażone w CHF, jak również następuje ustalenie wysokości świadczenia zwrotnego kredytobiorcy, przeliczanego z CHF na PLN – są nieważne z mocy prawa;
  • w ocenianej umowie znajdują się postanowienia nie uzgodnione indywidualnie, a przejęte z wzorca umowy, które uznane zostały za sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające interesy konsumentów, w związku z czym nie wiążą powodów;
  • klauzule indeksacyjne, umożliwiające przeliczenie salda kredytu z PLN na CHF, a następnie z CHF na PLN, po kursach kupna i sprzedaży z Tabeli Kursowej Banku, określają główne świadczenie stron umów kredytu indeksowanego;
  • późniejsze aneksowanie i umożliwienie powodom dokonywania spłat bezpośrednio w CHF nie mogło naprawić wadliwej umowy.
Sąd nie uwzględnił zarzutów zatrzymania i potrącenia.
Pozew został wniesiony w październiku 2020 r.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, adw. Marta Sochaczewska oraz adw. Wioletta Miros.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe