Wygrane sprawy frankowe | Grudzień 2023

Wygrane sprawy frankowe | Grudzień 2023

Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie SSA Anna Strączyńska, SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur oraz SSA del. Agnieszka Nakwaska-Szczepakowska wyrokiem z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt I ACa 120/23, utrzymał w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, IV Wydziału Cywilnego z dnia 30 września 2022 r. ( sygn. akt IV C 1512/19) ustalającego nieważność trzech umów kredytu zawartych przez naszego Klienta z bankiem i zasądzającego na jego rzecz 493 430,98 PLN i 167 952,36 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok poprzez zmianę daty od której naliczone zostają odsetki za opóźnienie na datę złożenia pozwu.

Bank został również zobowiązany do zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego na rzecz naszego Klienta. 

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski, partner Kancelarii adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka. 

Sąd  Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny w składzie Sędzia SA Bogdan Świerczakowski wyrokiem z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie przeciwko mBank S.A, prowadzonej pod sygn. akt V ACa 855/22 utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego II Wydział Cywilny z dnia 1 kwietnia 2022 r. (sygn. akt II C 1606/19) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej przez naszych Klientów z bankiem i zasądzający na ich rzecz kwotę 19 880,24 CHF oraz kwotę 108 037,53 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka 

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w składzie SSA Urszula Wiercińska wyrokiem z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn. akt VI ACa 982/22, oddalił apelacje banku, wobec czego wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt XXV C 724/20) unieważniający umowę kredytu zawartą z bankiem przez naszych Klientów oraz zasądzający na ich rzecz kwotę 232 552,14 PLN i 32 811,38 CHF stał się prawomocny. Sprawa dotyczyła kredytu spłaconego, żądanie zapłaty opiewało na kwotę nadpłaty nad kapitałem. Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów. Sąd mając na względzie wyrok TSUE wydany w trybie prejudycjalnym w dniu 14 grudnia 2023 r.  ws. o sygnaturze akt C-28/22 nie uwzględnił zarzut zatrzymania podniesionego przez bank. 

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk i apl. adw. Karol Moszumański 

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w składzie SSA Urszula Wiercińska wyrokiem z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn. akt VI ACa 685/22, oddalił apelacje banku, wobec czego wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt XXVIII C 1260/21) unieważniający umowę kredytu zawartą z bankiem przez naszych Klientów oraz zasądzający na ich rzecz kwotę 140 013,31 PLN stał się prawomocny. Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów. 

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk i apl. adw. Karol Moszumański 

Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie SSA Przemysław Feliga wyrokiem z dnia 29 grudnia 2023 r.  w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A., prowadzonej pod sygn. akt I ACa 7/23 utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 30 września 2022 r. (sygn. akt II C 1378/20) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej przez naszych Klientów z bankiem i zasądzający na ich rzecz kwotę 43 732,82 CHF oraz kwotę 116 559,96 PLN.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania wskazując w ustnych motywach rozstrzygnięcia, że jego uwzględnienie byłoby sprzeczne z celami dyrektywy 93/13. Odsetki zostały zasądzone od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego bankowi do zapłaty w wezwaniu. Sąd Apelacyjny wskazał, że podziela stanowisko wyrażone przez TSUE w wyrokach z dnia 7 grudnia 2023 r. oraz 14 grudnia 2023 r. 

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

______

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny w składzie SSO Sylwia Hajnrych wyrokiem z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A., prowadzonej pod sygn. akt II C 772/23 stwierdził nieważność umowy w całości. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz naszego Klienta kwotę 97 686,76 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wskazanego w reklamacji wraz z wezwaniem do zapłaty. 

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszego Klienta.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, partner Kancelarii adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.  

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska wyrokiem z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 11621/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 234 420,51 PLN oraz 41 173,87 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia doręczenie pozwu wraz z oświadczeniem o znajomości skutków uznania umowy za nieważną Pozwanemu.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk i apl. adw. Karol Moszumański

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim, I Wydział Cywilny w składzie Sędzia Robert Bogusz wyrokiem z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przeciwko PKO BP S.A. prowadzonej pod sygn. akt I C 1606/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 162 765,43 PLN wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wezwania do zapłaty.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Popławska-Czerwińska wyrokiem z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie o sygn. akt III C 1738/19 stwierdził nieważność umów łączących naszego Klienta z bankiem w całości. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz naszego Klienta kwoty 296 948,32 PLN oraz 112 716,36 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia poinformowania Powoda o skutkach ustalenia nieważności umowy kredytu w całości.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszego Klienta. 

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski, partner Kancelarii adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka. 

Sąd Okręgowy w Łodzi, XII Wydział Cywilny w składzie SSO Dominika Chruścielewska wyrokiem z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A z siedzibą w Gdańsku prowadzonej pod sygn. akt XII C 628/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 21 182,38 PLN oraz 52 629,76 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia doręczenia odpisu pozwu wraz z pouczeniem o znajomości skutków uznania umowy za nieważną stronie pozwanej.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy w Łomży, I Wydział Cywilny w składzie SSO Wiesława Kozikowska wyrokiem z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt I C 602/23 stwierdził nieważność umowy w całości. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz naszych klientów kwoty 320 470,63 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia otrzymania odpowiedzi na pozew. Pozew w niniejszej sprawie został złożony 14 września 2023 r. Sprawa w I instancji zakończyła się po ponad 3 miesiącach. 

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, partner Kancelarii adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka. 

 

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe