Wygrane sprawy frankowe – styczeń 2023

Wygrane sprawy frankowe – styczeń 2023

W dniu 31 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur w sprawie o sygn. akt I ACa 205/22 oddalił apelację mBank S.A. i tym samym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny (sygn. akt XXVIII C 2640/21), w składzie SSO Edyta Sornat-Unisk unieważniający umowę kredytu naszych Klientów oraz zasądzający na ich rzecz kwotę 290 758,37 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 14 maja 2021 r., tj. od dnia doręczenia odpisu pozwu pozwanemu.  

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia zauważył, że Pozwany nie dopełnił obowiązku informacyjnego względem kredytobiorców, który leżał po jego stronie. Stwierdził, że nie można wymagać od kredytobiorców, aby sami dowiadywali się od banku na czym polega różnica między kredytem indeksowanym a denominowanym. Pozwany znał ryzyko kursowe m.in. na podstawie przykładu banków z innych krajów, które również zmagały się z problemem kredytów indeksowanych/denominowanych do waluty obcej wiele lat wcześniej. W związku z tym, powinien to ryzyko w sposób klarowny przedstawić Powodom.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk i Daria Drozda.

 

W dniu 17 stycznia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie SSA Marta Szerel w sprawie o sygn. akt V ACa 577/22 oddalił apelację mBank S.A. Tym samym w mocy został utrzymany wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie SSO Barbara Pyz-Kędzierska, sygn. akt II C 343/20, w którym zasądził od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę 266 864,65 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 10 grudnia 2019 r., tj. od dnia złożenia reklamacji do dnia zapłaty.

Sprawa dotyczyła kredytu już spłaconego, w związku z czym dla ułatwienia rozliczeń pozew został skierowany w teorii salda. Co bardzo istotne Sąd uwzględnił żądanie zapłaty wraz z odsetkami od dnia wskazanego w wezwaniu, jednoznacznie wskazując, że Powodowie już w jego treści w 2019 r. powołali się na skutek abuzywności klauzul w postaci nieważności umowy.

Z jasnych przyczyn sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania, popierając nasze stanowisko, zgodnie z którym w związku z dobrowolnym rozliczeniem się z bankiem zarzut zatrzymania pozostaje sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Niezależnie zaś od tego nie może być on stosowany w tego typu sprawach – nie mamy bowiem do czynienia z umową wzajemną.

Sprawę prowadzili partnerzy Kancelarii: adwokat Bartosz Czupajło i adwokat Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Henryk Walczewski wyrokiem z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 7059/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna.

Ponadto Sąd zasądził na rzecz Klientów kwotę 192 137,92 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia, w którym upłynął termin określony w wezwaniu do zapłaty do dnia zapłaty. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Postępowanie prowadzili partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Joanna Karczewska wyrokiem z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 11079/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. 

Ponadto Sąd zasądził na rzecz Klientów kwotę 81 884,74 zł wraz z odsetkami z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia doręczenia stronie powodowej postanowienia z dnia 26 sierpnia 2021 r. o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia do dnia zapłaty. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów. 

Postępowanie prowadzili partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Popławska-Czerwińska wyrokiem z dnia 25 stycznia 2023 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w sprawie o zapłatę przeciwko mBank S.A. o sygn. akt III C 2093/20 zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 259 894,46 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 31 lipca 2020 r., tj. od dnia następującego po dniu wskazanym w wezwaniu do zapłaty. Sąd obciążył pozwanego w całości kosztami procesu.

Warto zaznaczyć, że umowa zawarta przez naszych Klientów z bankiem stanowiła kredyt indeksowany do waluty EURO. 

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk i Daria Drozda.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Iwona Lizakowska-Bytof wyrokiem z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 5637/21 przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszą Klientkę z bankiem jest nieważna. Ponadto, zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 509 288,66 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 18 stycznia 2023 r. tj. od dnia rozprawy, na której sąd pouczył Powódkę o skutkach ustalenia nieważności umowy kredytu. Sąd obciążył pozwanego w całości kosztami procesu.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk i Daria Drozda.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha wyrokiem z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 1240/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszego Klienta z bankiem jest nieważna. 

Ponadto Sąd zasądził na rzecz Klienta kwotę 117 021,19 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia następującego po dniu, w którym odbyła się rozprawa do dnia zapłaty. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszego Klienta. 

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii Łukasz Ciskowski oraz adw. Karolina Kwiatkowska, a także apl. radc. Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie SSO Eliza Nowicka – Skowrońska wyrokiem z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku prowadzonej pod sygn. akt I C 1041/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna.

Ponadto Sąd zasądził na rzecz Klientów kwotę 174 595,81 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwot:

a. 172 258,22 zł od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wezwania do zapłaty do dnia zapłaty;

b. 2 337,59 zł następującego po dniu doręczenia odpisu pozwu Pozwanemu do dnia zapłaty.

Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.

Postępowanie prowadzili partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

 

 

 

 

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe